Cách cài đặt Laravel Framework trên Ubuntu

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười một 18, 2021, 09:34:02 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách cài đặt Laravel Framework trên Ubuntu


Laravel là một framework PHP đa nền tảng và mã nguồn mở được các nhà phát triển web tung hô khắp nơi.

Laravel được xây dựng bởi Symfony framework và hoạt động trên mô hình model-view-controller. Nó được đánh giá cao vì nó cắt giảm công việc càu nhàu và cho phép các nhà phát triển làm công việc thực sự.

Trong bài viết này, Bạn sẽ tìm hiểu cách cài đặt và thiết lập Laravel Framework trên Hệ thống Ubuntu của mình.

Điều kiện tiên quyết:

  • Hệ thống dựa trên Ubuntu Linux
  • Quyền truy cập nhà ga
  • Một tài khoản người dùng có đặc quyền sudo.

Lưu ý: Các lệnh trong hướng dẫn này được thực thi trên hệ thống Ubuntu 20.04. Tất cả các phương pháp trong hướng dẫn đều hợp lệ cho bất kỳ hệ thống dựa trên Linux nào.

1. Cập nhật và nâng cấp hệ thống

Thực tiễn tốt nhất là bắt đầu bất kỳ cài đặt nào với hệ thống được nâng cấp và cập nhật nhưng điều đó là cần thiết vì Laravel không hoạt động với PHP với phiên bản thấp hơn 7.2.

Để cập nhật và nâng cấp hệ thống của bạn, hãy chạy lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt update && apt upgrade -y

2. Cài đặt PHP

Để cài đặt PHP trên hệ thống của bạn, hãy chạy lệnh apt sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install php

Sau khi cài đặt xong, hãy kiểm tra phiên bản cài đặt bằng lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ php -v

Bây giờ cài đặt phần mở rộng PHP với cùng một phiên bản bằng lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install php7.4-mbstring php7.4-xml php7.4-zip

3. Cài đặt Curl

Chạy lệnh sau để cài đặt curl nếu bạn chưa cài đặt nó.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install curl

4. Cài đặt trình soạn Composer

Bạn cần Composer để quản lý các phụ thuộc trong Laravel.

Để cài đặt trình soạn Composer, hãy chạy lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Chạy lệnh sau với đường dẫn tập tin trình soạn Composer của bạn để chạy trình soạn Composer mà không cần sự cho phép của sudo.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo chown -R $USER /usr/local/bin/composer/

5. Cài đặt Symfony

Laravel thường sử dụng Symfony Framework nên tốt nhất là bạn nên cài đặt nó cùng với Laravel.

Để cài đặt Symfony, hãy chạy lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ composer create-project symfony/skeleton testproj

Thay đổi vào thư mục testproj và chạy lệnh sau

Mã nguồn [Chọn]
$ run php -S 127.0.0.1:8000 -t public
Mở liên kết sau trong trình duyệt để xác minh cài đặt.

Mã nguồn [Chọn]
http://localhost:8000/

6. Cài đặt Laravel

Bây giờ mọi thứ đã được thiết lập và đang chạy, hãy cài đặt Laravel bằng cách sử dụng lệnh Composer sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ composer global require laravel/installer

7. Thêm Laravel vào đường dẫn trong tập tin Bashrc

Sau khi cài đặt xong Laravel, hãy mở tập tin .bashrc.

Mã nguồn [Chọn]
$ nano .bashrc

Sau đó thêm dòng mã sau vào cuối tập tin.

Mã nguồn [Chọn]
export PATH="$PATH:$HOME/.config/composer/vendor/bin"

Nhấn Ctrl + O và Ctrl + X để lưu và thoát.

Tiếp theo source cho tập tin bashrc.

Mã nguồn [Chọn]
$ source ~/.bashrc

8. Tạo ứng dụng Laravel mới

Chỉ cần chạy lệnh sau để tạo một ứng dụng trong Laravel.

Mã nguồn [Chọn]
$ laravel new [name of app]

Điều hướng đến thư mục ứng dụng và chạy lệnh trình soạn Composer sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ cd [name of app]
Mã nguồn [Chọn]
$ composer install

Bây giờ hãy chạy các lệnh sau để lấy khóa mã hóa và truy cập vào localhost.

Mã nguồn [Chọn]
$ php artisan key:generate --ansi
Mã nguồn [Chọn]
$ php artisan serve

Lưu ý liên kết máy chủ phát triển và mở nó trong trình duyệt.

Mã nguồn [Chọn]
http://localhost:8001

Bạn có thể thấy Laravel đang hoạt động.

Bài viết này thảo luận về quá trình cài đặt Laravel và tất cả các thành phần cần thiết để thiết lập cấu hình tối thiểu.

Bạn có thể tiếp tục sử dụng cài đặt vì nó là để tìm hiểu các kiến ​​thức cơ bản về Laravel hoặc thêm các thành phần khác như cơ sở dữ liệu hoặc Homestead để xây dựng các ứng dụng web phức tạp.

Similar topics (5)