Đếm số kết nối đến Database Server MySQL

Tác giả server360, Tháng mười 05, 2012, 04:36:29 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Đếm số kết nối đến Database Server MySQL


  • Tùy vào phiên bản của MySQL Server thì các bạn có thể chạy lệnh sau đây.
Mã nguồn [Chọn]
mysql -u root -p -e"show processlist;"|awk '{print $3}'|awk -F":" '{print $1}'|sort|uniq -c
  • Kết quả sẽ như sau:
Mã nguồn [Chọn]
1 Host
11 localhost
  • Để xem chi tiết hơn thì bạn vào DB information_schema rồi truy vấn bảng PROCESSLIST sẽ thấy rõ ràng hơn. Đăng nhập vào MySQL Server.
Mã nguồn [Chọn]
mysql -u root -p
  • Vào DB information_schema
Mã nguồn [Chọn]
use information_schema;
  • Truy vấn bảng PROCESSLIST
Mã nguồn [Chọn]
SELECT * FROM information_schema.PROCESSLIST;
  • Kết quả sẽ như sau:

Similar topics (5)