Cách cài đặt Python 3.10 trên Ubuntu 20.04 | 18.04

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười 23, 2021, 02:27:06 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách cài đặt Python 3.10 trên Ubuntu 20.04 | 18.04


Python là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cấp cao, mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi với một cộng đồng lớn. Nó trở nên phổ biến do đơn giản và cú pháp dễ học. Python có thể được sử dụng để xây dựng tất cả các loại ứng dụng khác nhau, từ các tập lệnh nhỏ và đơn giản đến các thuật toán học máy phức tạp.

Python 3.10 là phiên bản phát hành mới nhất của Python nhưng không ổn định bằng Python 3.9 nhưng ứng cử viên cuối cùng dự kiến ​​sẽ sớm được hoàn thành.

Python 3.10 đi kèm với các tính năng sau:

 • Khả năng gõ danh sách gợi ý và từ điển trực tiếp
 • Trang trí linh hoạt hơn
 • Xóa mã tương thích không dùng nữa
 • Một trình phân tích cú pháp Python mạnh mẽ hơn
 • Mã trạng thái HTTP mới
 • Hỗ trợ múi giờ thích hợp
 • Cập nhật bảo mật, v.v.

Một số ứng dụng chính của Python là:

 • Được sử dụng cùng với phần mềm để tạo quy trình công việc.
 • Được sử dụng trên máy chủ để tạo các ứng dụng web.
 • Tạo mẫu nhanh hoặc phát triển phần mềm sẵn sàng sản xuất.
 • Xử lý dữ liệu lớn và thực hiện toán học phức tạp.
 • Kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu, đọc và sửa đổi các tập tin.

Hướng dẫn này trình bày cách cài đặt Python 3.10 trên Ubuntu 20.04 | 18.04. Mình sẽ trình bày hai phương pháp để cài đặt Python 3.10 trên hệ thống Debian 11 | 10 của bạn.

 • Cài đặt Python 3.10 từ PPA deadsnakes
 • Xây dựng thủ công Python 3.10 từ mã nguồn

Đảm bảo rằng hệ thống của bạn được cập nhật và cài đặt các gói bắt buộc.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
1. Cài đặt Python 3.10 trên Ubuntu 20.04 | 18.04 bằng Apt Repo.

Việc cài đặt Python 3.10 trên Ubuntu 20.04 | 18.04 sử dụng APT khá dễ dàng, đây là một điều tuyệt vời đối với PPA tùy chỉnh deadsnakes! Điều này giúp dễ dàng cài đặt Python trên Ubuntu và có thể nhận được các bản cập nhật liên tục, bản sửa lỗi và bản cập nhật bảo mật.

Cài đặt phụ thuộc bắt buộc để thêm PPA tùy chỉnh.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install software-properties-common -y
Sau đó, tiếp tục và thêm PPA deadsnakes vào danh sách nguồn trình quản lý gói APT như bên dưới.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
Nhấn Enter để tiếp tục.

Mã nguồn [Chọn]
..........
To install 3rd-party Python modules, you should use the common Python packaging tools.  For an introduction into the Python packaging ecosystem and its tools, refer to the Python Packaging User Guide:
https://packaging.python.org/installing/

Sources
=======
The package sources are available at:
https://github.com/deadsnakes/

Nightly Builds
==============

For nightly builds, see ppa:deadsnakes/nightly https://launchpad.net/~deadsnakes/+archive/ubuntu/nightly
 More info: https://launchpad.net/~deadsnakes/+archive/ubuntu/ppa
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it


Với kho lưu trữ deadsnakes được thêm vào hệ thống Ubuntu 20.04 | 18.04 của bạn, bây giờ hãy tải xuống Python 3.10 bằng một lệnh duy nhất bên dưới.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install python3.10
Mã nguồn [Chọn]
...................
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libpython3.10-minimal libpython3.10-stdlib python3.10-minimal
Suggested packages:
  python3.10-venv binfmt-support
The following NEW packages will be installed:
  libpython3.10-minimal libpython3.10-stdlib python3.10 python3.10-minimal
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 192 not upgraded.
Need to get 5,023 kB of archives.
After this operation, 19.7 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y


Xác minh cài đặt bằng cách kiểm tra phiên bản đã cài đặt.

Mã nguồn [Chọn]
$ python3.10 --version
3.10.0

2. Cài đặt Python 3.10 trên Ubuntu 20.04 | 18.04 từ nguồn.

Giải pháp thay thế khác để cài đặt Python 3.10 trên hệ thống Ubuntu 20.04 | 18.04 của bạn là xây dựng nó từ mã nguồn. Với phương pháp cài đặt này, bạn được đảm bảo có Phiên bản Python mới nhất mặc dù bạn sẽ không thể nhận được các bản cập nhật liên tục, bản sửa lỗi và bản cập nhật bảo mật thông qua trình quản lý gói APT.

Cài đặt các phụ thuộc bắt buộc để xây dựng Python 3.10 từ nguồn.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt update
$ sudo apt install build-essential zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libssl-dev libreadline-dev libffi-dev libsqlite3-dev wget libbz2-dev

Bây giờ, hãy tiếp tục và tải xuống phiên bản phát hành mới nhất của Python từ trang phát hành chính thức của Python. Ngoài ra, hãy sao chép liên kết tải xuống cho tarball đã nén Python 3.10 và sử dụng Wget để kéo nó như bên dưới.

Mã nguồn [Chọn]
$ wget https://www.python.org/ftp/python/3.10.0/Python-3.10.0.tgz
Khi tập tin này đã được tải xuống, hãy tiến hành và giải nén nó.

Mã nguồn [Chọn]
$ tar -xf Python-3.10.*.tgz
Bây giờ điều hướng vào thư mục được trích xuất và chạy tập lệnh configure để kiểm tra các phụ thuộc bắt buộc. Tùy chọn –-enable optimization  sẽ tối ưu hóa hệ nhị phân bằng cách chạy nhiều thử nghiệm.

Mã nguồn [Chọn]
$ cd Python-3.10.*/
$ ./configure --enable-optimizations

Mã nguồn [Chọn]
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for python3.10... no
checking for python3... python3
checking for --enable-universalsdk... no
checking for --with-universal-archs... no
checking MACHDEP... "linux"
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out

.....................
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile.pre
config.status: creating Misc/python.pc
config.status: creating Misc/python-embed.pc
config.status: creating Misc/python-config.sh
config.status: creating Modules/ld_so_aix
config.status: creating pyconfig.h
creating Modules/Setup.local
creating Makefile


Bây giờ bắt đầu quá trình xây dựng Python 3.10 như bên dưới.

Mã nguồn [Chọn]
$ make -j 4
Hãy nhớ rằng đối số -j phải khớp với số lõi trên hệ thống của bạn để quá trình diễn ra nhanh hơn. Kiểm tra số lõi trên hệ thống của bạn bằng lệnh nproc. Đối với trường hợp này, mình có 2 lõi trên hệ thống của mình.

Mã nguồn [Chọn]
....................
The following modules found by detect_modules() in setup.py, have been
built by the Makefile instead, as configured by the Setup files:
_abc                  pwd                   time               

running build_scripts
copying and adjusting /home/ubuntu/Python-3.10.0/Tools/scripts/pydoc3 -> build/scripts-3.10
copying and adjusting /home/ubuntu/Python-3.10.0/Tools/scripts/idle3 -> build/scripts-3.10
copying and adjusting /home/ubuntu/Python-3.10.0/Tools/scripts/2to3 -> build/scripts-3.10
changing mode of build/scripts-3.10/pydoc3 from 644 to 755
changing mode of build/scripts-3.10/idle3 from 644 to 755
changing mode of build/scripts-3.10/2to3 from 644 to 755
renaming build/scripts-3.10/pydoc3 to build/scripts-3.10/pydoc3.10
renaming build/scripts-3.10/idle3 to build/scripts-3.10/idle3.10
renaming build/scripts-3.10/2to3 to build/scripts-3.10/2to3-3.10
make[1]: Leaving directory '/home/ubuntu/Python-3.10.0'


Khi quá trình xây dựng hoàn tất, bây giờ hãy phát hành lệnh make bên dưới để cài đặt Python 3.10 trên Ubuntu 20.04 | 18.04.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo make altinstall
Ở đây altinstall được sử dụng thay vì install để giữ đường dẫn nhị phân Python mặc định trong /usr/bin/python.

Mã nguồn [Chọn]
Looking in links: /tmp/tmpwbk6rtev
Processing /tmp/tmpwbk6rtev/setuptools-57.4.0-py3-none-any.whl
Processing /tmp/tmpwbk6rtev/pip-21.2.3-py3-none-any.whl
Installing collected packages: setuptools, pip
  WARNING: Value for scheme.headers does not match. Please report this to <https://github.com/pypa/pip/issues/10151>
  distutils: /usr/local/include/python3.10/setuptools
  sysconfig: /home/ubuntu/Python-3.10.0/Include/setuptools
  WARNING: Value for scheme.headers does not match. Please report this to <https://github.com/pypa/pip/issues/10151>
  distutils: /usr/local/include/python3.10/pip
  sysconfig: /home/ubuntu/Python-3.10.0/Include/pip
Successfully installed pip-21.2.3 setuptools-57.4.0 WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv


Xác minh cài đặt của bạn.

Mã nguồn [Chọn]
$ python3.10 --version
Python 3.10.0

3. Cài đặt Mô-đun Python | Tiện ích mở rộng trên Ubuntu 20.04 | 18.04.

Các mô-đun và phần mở rộng rất hữu ích trong Python vì chúng bổ sung thêm chức năng cho nó. Có thể cài đặt các mô-đun trên Ubuntu 20.04 | 18.04 bằng trình quản lý Gói Python (PIP). Bạn cần cài đặt PIP trên hệ thống của mình như bên dưới

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install python3-pip
Sau đó, sử dụng cú pháp bên dưới để cài đặt mô-đun Python mà bạn chọn.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo pip install module-name
Trong hướng dẫn này, mình sẽ trình bày cách cài đặt mô-đun Python beautifulsoup4 .

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo pip install beautifulsoup4
Mã nguồn [Chọn]
Collecting beautifulsoup4
  Downloading beautifulsoup4-4.10.0-py3-none-any.whl (97 kB)
     |.................| 97 kB 259 kB/s
Collecting soupsieve>1.2
  Downloading soupsieve-2.2.1-py3-none-any.whl (33 kB)
Installing collected packages: soupsieve, beautifulsoup4
Successfully installed beautifulsoup4-4.10.0 soupsieve-2.2.1


Bạn có thể liệt kê các gói Python được cài đặt cục bộ bằng cách sử dụng lệnh:

Mã nguồn [Chọn]
$ pip list
Mã nguồn [Chọn]
Package                Version             
---------------------- --------------------
attrs                  19.3.0             
Automat                0.8.0               
beautifulsoup4         4.10.0             
blinker                1.4                 
certifi                2019.11.28         
chardet                3.0.4               
Click                  7.0                 
cloud-init             20.2               
colorama               0.4.3               
command-not-found      0.3                 
configobj              5.0.6               
constantly             15.1.0             
cryptography           2.8                 
dbus-python            1.2.16             
distro                 1.4.0               
distro-info            0.23ubuntu1         
entrypoints            0.3                 
httplib2               0.14.0             
hyperlink              19.0.0     
..............


Mình hy vọng bạn thích hướng dẫn này về cách cài đặt Python 3.10 trên Ubuntu 20.04 | 18.04. Bây giờ bạn được thiết lập để sử dụng Python để xây dựng ứng dụng web, phát triển phần mềm, tạo quy trình làm việc, v.v.

Similar topics (5)