CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Cài đặt và cấu hình mail serer bằng Postfix Dovecot và SquirrelMail trong CentOS

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi CCNACCNP

  • Hero Member
  • *****
    • Bài viết: 3980
    • Số Lần: +73/-0
Trước khi cài đặt postfix, hãy xóa sendmail khỏi máy chủ. Bởi vì sendmail là MTA mặc định trong Redhat / CentOS.

Trích dẫn
  [ root@server ~] # yum xóa sendmail


Điều kiện tiên quyết:

Máy chủ thư phải chứa bản ghi MX hợp lệ trong máy chủ DNS. Điều hướng đến liên kết này làm thế nào để thiết lập máy chủ DNS.
Tường lửa và SELinux nên bị vô hiệu hóa.

Trích dẫn
[root@server ~]# service iptables stop
[root@server ~]# service ip6tables stop
[root@server ~]# chkconfig iptables off
[root@server ~]# chkconfig ip6tables off

Trích dẫn
[root@server ~]# vi /etc/selinux/config
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

Khởi động lại máy chủ.

Kịch bản


Trong hướng dẫn này hộp kiểm tra của tôi

   
Trích dẫn
Tên máy chủ = mail.vietnetwork.vn
    Địa chỉ IP = 192.168.1.200/24

Và máy chủ của tôi được cấu hình với bản ghi MX thích hợp trong máy chủ DNS.

I. Cài đặt và cấu hình Postfix

1. Cài đặt Postfix


Postfix được cài đặt theo mặc định. Nếu nó không được cài đặt, sử dụng lệnh dưới đây để cài đặt postfix.
Trích dẫn
  [ root@server ~] # yum cài đặt postfix

2. Cấu hình Postfix

Mở tệp cấu hình postfix /etc/postfix/main.cf. Tìm các dòng dưới đây và chỉnh sửa chúng như hiển thị bên dưới.

Trích dẫn
[root@server ~]# vi /etc/postfix/main.cf
myhostname = mail.vietnetwork.vn ##line no 75 - uncomment and enter your host name
mydomain = vietnetwork.vn  ##line no 83 - uncomment and enter your domain name
myorigin = $mydomain  ##line no 99 - uncomment
inet_interfaces = all  ##line no 116 - change to all
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain  ##line no 164 - add $domain at the end
mynetworks = 192.168.1.0/24, 127.0.0.0/8  ##line no 264 - uncomment and add your network range
home_mailbox = Maildir/  ##line no 419 - uncomment

3. Khởi động dịch vụ postfix.

Trích dẫn
[root@server ~]# service postfix start
Starting postfix:                                          [  OK  ]
[root@server ~]# chkconfig postfix on

4. Kiểm tra postfix.

Các lệnh được hiển thị bằng chữ in đậm nên được nhập bởi người dùng.
Lưu ý: Dấu chấm sau lệnh kiểm tra rất quan trọng.

Trích dẫn
[root@server ~]# telnet localhost smtp
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 mail.vietnetwork.vn ESMTP Postfix
ehlo localhost
250-mail.vietnetwork.vn
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
mail from:<user1>
250 2.1.0 Ok
rcpt to:<user1>
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
test
.
250 2.0.0 Ok: queued as 117113FF18
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.

5. Kiểm tra thư

Điều hướng đến thư mục thư người dùng và kiểm tra thư mới.

Trích dẫn
[root@server ~]# cd /home/user1/Maildir/new/
[root@server new]# ls
1360236956.Vfd00I35afM181256.server.ostechnix.com
[root@server new]# cat 1360236956.Vfd00I35afM181256.mail.vietnetwork.vn
Return-Path: <user1@vietnetwork.vn >
X-Original-To: user1
Delivered-To: user1@vietnetwork.vn
Received: from localhost (localhost [IPv6:::1])
 by mail.vietnetwork.vn (Postfix) with ESMTP id 117113FF18
 for <user1>; Thu,  7 Feb 2013 17:05:32 +0530 (IST)
Message-Id: <20130207113547.117113FF18@mail.vietnetwork.vn>
Date: Thu,  7 Feb 2013 17:05:32 +0530 (IST)
From: user1@vietnetwork.vn
To: undisclosed-recipients:;
test

Như vậy chúng ta đã cài đặt và cấu hình xong mail server Postfix. Và bây giờ Postfix đang hoạt động tốt.

II. Cài đặt và cấu hình Dovecot

1. Cài đặt Dovecot


Trích dẫn
[root@server ~]# yum install dovecot

2. Cấu hình Dovecot

Mở tệp cấu hình dovecot /etc/dovecot/dovecot.conf . Tìm và bỏ ghi chú dòng như hình dưới đây.

Trích dẫn
[root@server ~]# vi /etc/dovecot/dovecot.conf
protocols = imap pop3 lmtp

Mở tệp /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf và bỏ ghi chú dòng như hình dưới đây.

Trích dẫn
[root@server ~]# vi /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
mail_location = maildir:~/Maildir  ##line no 24 - uncomment

Mở /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf và chỉnh sửa như hiển thị bên dưới.

Trích dẫn
[root@server ~]# vi /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
disable_plaintext_auth = no  ##line no 9 - uncomment and change from yes to no.
auth_mechanisms = plain login  ##line no 97 - add the text "login"

Mở /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf và chỉnh sửa như hiển thị bên dưới.

Trích dẫn
unix_listener auth-userdb {
    #mode = 0600
    user = postfix  ##line no 83 - uncomment and enter postfix
    group = postfix  ##line no 84 - uncomment and enter postfix

3. Khởi động dịch vụ dovecot.


Trích dẫn
[root@server ~]# service dovecot start
Starting Dovecot Imap:                                     [  OK  ]
[root@server ~]# chkconfig dovecot on

4. Kiểm tra Dovecot

Các lệnh được in đậm nên được nhập bởi người dùng.

Trích dẫn
[root@server ~]# telnet localhost pop3
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user user1
+OK
pass user1
+OK Logged in.
list
+OK 1 messages:
1 428
.
retr 1
+OK 428 octets
Return-Path: <user1@vietnetwork.vn>
X-Original-To: user1
Delivered-To: user1@vietnetwork.vn
Received: from localhost (localhost [IPv6:::1])
 by mail.vietnetwork.vn (Postfix) with ESMTP id 117113FF18
 for <user1>; Thu,  7 Feb 2013 17:05:32 +0530 (IST)
Message-Id: <20130207113547.117113FF18@mail.vietnetwork.vn>
Date: Thu,  7 Feb 2013 17:05:32 +0530 (IST)
From: user1@vietnetwork.vn
To: undisclosed-recipients:;
test
.
quit
+OK Logging out.
Connection closed by foreign host.
[root@server ~]#

Như vậy chúng ta đã cài đặt và cấu hình xong mail server Dovecot. Và bây giờ Dovecot đang hoạt động tốt.

III. Cài đặt và cấu hình Squirrelmail

1. Cài đặt Squirrelmail


Cài đặt kho EPEL trước. Và cài đặt gói SquirrelMail từ kho EPEL.

Trích dẫn
[root@server ~]# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
[root@server ~]# rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
[root@server ~]# yum install squirrelmail
[root@server ~]# service httpd start
Starting httpd:                                            [  OK  ]
[root@server ~]# chkconfig httpd on
[root@server ~]#

2. Cấu hình Squirrelmail

Chuyển đến thư mục cấu hình squirrelmail và sử dụng lệnh ./conf.pl để bắt đầu cấu hình như bên dưới.

Trích dẫn
[root@server ~]# cd /usr/share/squirrelmail/config/
[root@server config]# ./conf.pl
SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
---------------------------------------------------------
Main Menu --
1.  Organization Preferences
2.  Server Settings
3.  Folder Defaults
4.  General Options
5.  Themes
6.  Address Books
7.  Message of the Day (MOTD)
8.  Plugins
9.  Database
10. Languages
D.  Set pre-defined settings for specific IMAP servers
C   Turn color off
S   Save data
Q   Quit
Command >>1

Chọn tùy chọn 1 và đặt chi tiết tổ chức.

Trích dẫn
SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
---------------------------------------------------------
Organization Preferences
1.  Organization Name      : vietnetwork.vn
2.  Organization Logo      : ../images/sm_logo.png
3.  Org. Logo Width/Height : (308/111)
4.  Organization Title     : Welcome to vietnetwork.vn webmail
5.  Signout Page           :
6.  Top Frame              : _top
7.  Provider link          : http://vietnetwork.vn
8.  Provider name          : vietnetwork.vn
R   Return to Main Menu
C   Turn color off
S   Save data
Q   Quit
Command >>R

Nhấn R để trở về menu chính và chọn tùy chọn 2 . Nhập tên miền của bạn và chọn dovecot trong tham số Sendmail hoặc SMTP.

Trích dẫn
SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
---------------------------------------------------------
Server Settings
General
-------
1.  Domain                 : vietnetwork.vn
2.  Invert Time            : false
3.  Sendmail or SMTP       : SMTP
A.  Update IMAP Settings   : localhost:143 (uw)
B.  Update SMTP Settings   : localhost:25
R   Return to Main Menu
C   Turn color off
S   Save data
Q   Quit
Command >> S

Khi bạn đã hoàn tất, nhấn S để lưu dữ liệu và nhấn Q để thoát.
Thêm các dòng sau vào tệp httpd.conf ở cuối.

Trích dẫn
[root@server ~]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
Alias /squirrelmail /usr/share/squirrelmail
<Directory /usr/share/squirrelmail>
    Options Indexes FollowSymLinks
    RewriteEngine On
    AllowOverride All
    DirectoryIndex index.php
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

3. Khởi động lại dịch vụ httpd.

Trích dẫn
[root@server ~]# service httpd restart
Stopping httpd:                                            [  OK  ]
Starting httpd:                                            [  OK  ]
[root@server ~]#

4. Tạo tài khoảng người dùng email

Trích dẫn
[root@server ~]# useradd user1
[root@server ~]# useradd user2
[root@server ~]# passwd user1
[root@server ~]# passwd user2

Mở trình duyệt từ bất kỳ máy trạm nào. Nhập nội dung sau vào thanh địa chỉ.

Trích dẫn
http://serveripaddress/webmail

Hoặc

Trích dẫn
http://vietnetwork.vn/webmail


Bây giờ hãy để chúng tôi soạn thư từ user1 đến user2. Tham khảo một ảnh chụp màn hình dưới đây.


Sau đó đăng xuất và đăng nhập lại từ user2.
Như vậy đã thành công. Chúng ta đã nhận được thư từ user1. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trong cấu hình, hãy đăng ký và trả lời trong phần bình luận.

Chúc các bạn thành công.   Tom_and_Jerry 1.gif
« Sửa lần cuối: Tháng Sáu 25, 2019, 11:40:07 AM gửi bởi NetworkEngineer »
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
211 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 12, 2019, 04:09:25 PM
gửi bởi CCIEInternetworkExpert
2 Trả lời
226 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 25, 2019, 11:47:20 AM
gửi bởi NetworkEngineer
2 Trả lời
130 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 25, 2019, 11:46:40 AM
gửi bởi NetworkEngineer
1 Trả lời
85 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 17, 2019, 12:47:05 PM
gửi bởi CCIEInternetworkExpert
2 Trả lời
812 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 25, 2019, 11:40:47 AM
gửi bởi NetworkEngineer