(/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; vendor preset: disabled

Tác giả NetworkEngineer, Tháng bảy 25, 2019, 03:39:11 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
[root@monitor zabbix]# systemctl stop zabbix-server
[root@monitor zabbix]# systemctl status zabbix-server
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead) (Result: exit-code) since Thu 2019-07-25 13:09:42 +07; 3s ago
  Process: 12227 ExecStop=/bin/kill -SIGTERM $MAINPID (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 12219 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 12221 (code=exited, status=1/FAILURE)

Jul 25 13:09:39 monitor.azdigi.com systemd[1]: zabbix-server.service: control process exited, code=exited status=1
Jul 25 13:09:39 monitor.azdigi.com systemd[1]: Unit zabbix-server.service entered failed state.
Jul 25 13:09:39 monitor.azdigi.com systemd[1]: zabbix-server.service failed.
Jul 25 13:09:42 monitor.azdigi.com systemd[1]: Stopped Zabbix Server.
[root@monitor zabbix]#


Khi Zabbix không khởi động được sau một thời gian sử dụng và phát sinh lỗi như trên.
Cách xử lý như sau: