Cấu hình VLAN Tagging trên CentOS

Tác giả NetworkEngineer, Tháng một 29, 2021, 02:50:02 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cấu hình VLAN Tagging trên CentOS


1. VLAN Tagging là gì?

VLAN Tagging là một phương pháp thông qua đó nhiều hơn một VLAN được xử lý trên một cổng vật lý trên switch. VLAN Tagging được sử dụng để cho biết gói nào thuộc về VLAN nào ở phía bên kia. Để giúp nhận dạng dễ dàng hơn, một gói tin được gắn thẻ VLAN trong khung Ethernet. Các hệ thống logic độc lập có thể được hình thành chính xác với sự trợ giúp của việc VLAN Tagging bên trong chính mạng vật lý. Các miền riêng lẻ có thể được tạo với sự trợ giúp của hệ thống VLAN Tagging này.

Việc gắn thẻ VLAN được thực hiện bằng cách đặt VLAN ID vào một header để xác định mạng mà nó hiện diện. Điều này giúp xác định giao diện hoặc vùng quảng bá mà gói thông tin cần được gửi đến để nhận được thông tin phù hợp. Các switch cần được cấu hình trước để hoạt động bình thường với quá trình gắn thẻ VLAN. Với hệ thống này, nhiều hệ thống quảng bá có thể được tách biệt thành các miền riêng lẻ. Lưu lượng cầu nối có thể được chuyển tiếp khi sử dụng hệ thống này. Khách hàng và thông tin có thể được tổ chức, cấu hình và nhóm một cách hợp lý. Nhìn chung, chức năng của hệ thống được tối ưu hóa.

2. Cấu hình VLAN Tagging trên CentOS.

2.1. Topology trong thực tế sẽ như sau.


Chúng ta có một máy chủ CentOS và được kết nối đến một cổng Trunk trên switch. Nhu cầu của chúng ta là máy chủ CentOS này có thể sử dụng được nhiều VLAN, vì vậy chúng ta sẽ cần đến cấu hình VLAN Tagging.

Các bước sẽ được thực hiện như sau.

2.2. Cấu hình giao diện mạng vật lý trên máy chủ CentOS.

Mã nguồn [Chọn]
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

DEVICE=eth1
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes

2.3. Cấu hình giao diện VLAN trên máy chủ CentOS.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ cấu hình giao diện cho VLAN 10 với cú pháp như sau.

Mã nguồn [Chọn]
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1.10

DEVICE=eth1.10
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.10.100
PREFIX=24
VLAN=yes

Sau khi cấu hình xong chúng ta sẽ thực hiện việc khởi động lại dịch vụ mạng bằng lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
# systemctl restart network
Chúng ta sẽ kiểm tra việc cấu hình VLAN Tagging đã đúng như yêu cầu chưa bằng lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
# ip addr

5: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 44:a8:42:1e:6b:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: eth0.10@eth01: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br200 state UP group default qlen 1000
    link/ether 44:a8:42:1e:6b:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff


Như vậy chúng ta đã hiểu về VLAN Tagging là gì và cách cấu hình VLAN Tagging trên CentOS. Các bạn cũng có thể thực hiện cấu hình cho các VLAN khác tương tự như vậy.

Có những trường hợp khác chúng ta sẽ cần thêm một bridge để nối các VLAN này, mình sẽ viết về chủ đề này trong bài khác.

Similar topics (5)