Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted

Tác giả Admin, Tháng ba 13, 2011, 10:01:41 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
([DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied.){0}
2010-01-05 19:47:18 HELM:CUserProperty::SearchEx 0-2147220477: Execution failed. SQL was:
SELECT PropertyValue

FROM UserProperty
WHERE AccountNumber = 'ADMIN'
AND PropertyName = 'WebSchedulerEnabled'

([DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied.){0}
2010-01-05 20:38:08 CWebsite.GetDefaultScriptVersionEx 000000003021: Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.{0}
2010-01-05 20:38:08 CDomain.AddDomainEx 0-2147220477: Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.{0}
2010-01-05 20:38:29 CWebsite.GetDefaultScriptVersionEx 000000003021: Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.{0}
2010-01-05 20:38:29 CDomain.AddDomainEx 0-2147220477: Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.{0}
2010-01-05 20:40:18 CWebsite.GetDefaultScriptVersionEx 000000003021: Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.{0}
2010-01-05 20:40:18 CDomain.AddDomainEx 0-2147220477: Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.{0}
2010-01-05 20:45:54 CWebsite.GetDefaultScriptVersionEx 000000003021: Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.{0}

Lỗi này là do chưa add các dịch vụ servers vào resources đã tạo ra
Xem lại các resources đã tạo ra và đã được add các dịch vụ servers vào chưa?
Add các các dịch vụ servers vào resources là được thôi.

Similar topics (1)