Cannot add MySQL user to a MySQL 5 database through Helm – access denied error

Tác giả Admin, Tháng ba 13, 2011, 09:47:28 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
Cannot add MySQL user to a MySQL 5 database through Helm – access denied error

2009-03-17 09:55:40 Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers 0-2147217871: [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.24a-community-nt]Access denied for user 'root'@'%' to database 'troioilatroi'{0}
2009-03-17 09:55:40 Database.IDataBase_Execute 0-2147217871: [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.24a-community-nt]Access denied for user 'root'@'%' to database 'troioilatroi'{0}

2009-03-17 09:55:40 CDatabaseUser.AddDatabaseUserEx 0-2147217871: [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.24a-community-nt]Access denied for user 'root'@'%' to database 'troioilatroi'{0}

Tôi có thể tạo thêm user đến MySQL 5.0 trong Helm. Tôi có thể tạo thêm database mà không có vấn đề gì nhưng khi tôi thử tạo thêm user thì tôi gặp một lỗi như sau đây:

Mã nguồn [Chọn]
2006-05-10 04:30:25 Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers 0-2147217871: [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.15-nt]Access denied for user 'root'@'%' to database 'database-name'{0}

2006-05-10 04:30:25 Database.IDataBase_Execute 0-2147217871: [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.15-nt]Access denied for user 'root'@'%' to database 'database-name'{0}

2006-05-10 04:30:25 CDatabaseUser.AddDatabaseUserEx 0-2147217871: [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.15-nt]Access denied for user 'root'@'%' to database 'database-name'{0}

Giải pháp

Kiểm tra và đảm bảo user root có đầy đủ quyền để tạo thêm user. Mở MySQL editor ví dụ như MySQL Administrator hoặc công cụ nào đó như MySQL-Front và chạy lệnh sau đây:

Mã nguồn [Chọn]
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'New-password' WITH GRANT OPTION;
Mã nguồn [Chọn]
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'qazxsw123′;
FLUSH PRIVILEGES;

Cách này sẽ giải quyết được vấn đề và cho phép bạn tạo được user trong MySQL 5 database qua Helm.

Similar topics (5)