2009-08-15 09:32:27 Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers 0-2147467259: [My

Tác giả Admin, Tháng ba 13, 2011, 09:59:50 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
2009-08-15 09:32:27 Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers 0-2147467259: [MySQL][ODBC 3.51 Driver]Access denied for user 'root'@'hobivn.com' (using password: YES){0}

2009-08-15 09:32:27 Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers 0-2147467259: [MySQL][ODBC 3.51 Driver]Access denied for user 'root'@'hobivn.com' (using password: YES){0}
2009-08-15 09:32:27 Database.IDataBase_Execute 0-2147467259: [MySQL][ODBC 3.51 Driver]Access denied for user 'root'@'hobivn.com' (using password: YES){0}

2009-08-15 09:32:27 CDatabase.CreateDatabaseEx 0-2147467259: Method '~' of object '~' failed{0}

Bạn sẽ gặp lỗi này trong logs của HELM  Home > System Settings > Error Logs khi bạn không thể tạo database trong HELM

Lỗi này do user root  chưa set đầy đủ quyền  trênMySySQL server.

Bạn cần chạy câu truy vấn sau để set quền cho root nhé

Mã nguồn [Chọn]
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'matkhauroot' WITH GRANT OPTION;
Vậy là được thôi.

Nhớ khai báo lại cho HELM biết mật khẩu mới của root (nếu thay đổi) trong

Mã nguồn [Chọn]
Home > System Settings > Servers > server name> MySQL
Bây giờ đã xử lý xong hết lỗi rồi đó.

Similar topics (1)