Cài đặt ứng dụng Oracle CentOS 6.2

Tác giả tenten, Tháng tư 26, 2013, 04:46:47 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cài đặt ứng dụng Oracle CentOS 6.2


Trong bài viết dưới đây, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách cài đặt và triển khai ứng dụng Oracle trên nền tảng CentOS 6.2. Những thao tác được mô phỏng ở đây cũng có thể được áp dụng trong trường hợp triển khai ứng dụng Oracle hoặc Oracle Fusion Middleware Suite đối với hệ thống có nhiều máy chủ khác nhau.


1. Chuẩn bị một số điều kiện như sau.

 • Ổ lưu trữ USB với dung lượng trống tối thiểu là 4 GB.
 • Máy tính có khả năng chạy được hệ điều hành 64 bit, dung lượng bộ nhớ RAM và ổ cứng cao.
 • Máy tính có kết nối Internet tới Repository hoặc Mirror của CentOS.
 • Máy tính sử dụng hệ điều hành Linux với phiên bản Desktop của CentOS, Debian, Ubuntu... + Gnome, KDE...
2. Cài đặt CentOS 6.2 64 bit.
 • Tiếp theo, các bạn tải bản iso DVD CentOS 6.2 64 bit với dung lượng khoảng 4.1 GB, bản minimal 322 MB, netstall – 227 MB, LiveCD – 698 MB hoặc LiveDVD – 1.6 GB. Trong bài thử nghiệm này mình sẽ sử dụng bản 4.1 GB. Lưu tập tin cài đặt iso vào ổ USB bằng cách này, sau đó kết nối USB với máy chủ và khởi động lại với chế độ USB Boot.
 • Màn hình cài đặt CentOS hiển thị, các bạn hãy chọn Server > Customize. Chọn tiếp phân vùng schema phụ thuộc vào cấu hình phần cứng của máy chủ, ví dụ 6 GB RAM2 ổ cứng 500GB HDD.
Mã nguồn [Chọn]
/ext4     60GB  
/boot    ext4     130M
/home    xfs     ~403GB
/opt     xfs     ~240GB     
/var     xfs     ~210GB
swap     swap     12GB 
 • Tại các bước thiết lập tiếp theo, các bạn hãy chắc chắn rằng không lựa chọn bất cứ thành phần Desktop nào, dịch vụ SSH phải được cài đặt, tạo mật khẩu user root. Khi hoàn tất quá trình này, khởi động lại máy chủ và đăng nhập bằng tài khoản root và kiểm tra lại dịch vụ SSH có hoạt động hay không bằng lệnh sau:
Mã nguồn [Chọn]
$ ssh localhost
 • Ở chế độ mặc định, Card mạng eth0 sẽ bị tắt. Chúng ta có thể thay đổi thiết lập bằng cách thay đổi tập tin cấu hình của Card mạng này như sau:
 • Mở tập tin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ra và sao chép cấu hình bên dưới rồi dán vào tập tin này.
Mã nguồn [Chọn]
DEVICE="eth0"
HWADDR="00:1C:C0:95:59:55"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"
NETWORK=192.168.192.0
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=192.168.192.201
GATEWAY=192.168.192.1
DNS1=192.168.192.2
DNS2=192.168.192.2
PEERDNS="yes"
 • Khởi động lại dịch vụ mang và kiểm tra kết nối bằng lệnh ping hoặc các công cụ hỗ trợ khác.
 • Tạo mới tài khoản và gán vào nhóm wheel
Mã nguồn [Chọn]
$ adduser -G wheel bozz
 • Thay đổi /etc/sudoers và bỏ chú thích tại tất cả các dòng bắt đầu với %wheel, chẳng hạn như sau:
Mã nguồn [Chọn]
%wheel  ALL=(ALL)    ALL
 • Đăng xuất và đăng nhập lại máy chủ bằng tài khoản bozz vừa tạo, sau đo các bạn hãy thử kiểm tra mức phân quyền của sudoer:
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo ls -hal
 • Chú ý rằng kể từ thời điểm này, chúng ta sẽ chỉ sử dụng tai khoản bozz thay vì root.
 • Tiếp theo là thiết lập Repository CentOS qua LAN Mirror bằng cách sau:
Mã nguồn [Chọn]
$ pushd /tmp
$ wget [url=https://mirrors.home.dev/centos]https://mirrors.home.dev/centos[/url]
$ popd
 • Tạo mới tập tin Repo tại đường dẫn /etc/yum.repos.d/CentOS-Mirror.repo
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo nano /etc/yum.repos.d/CentOS-Mirror.repo
 • Cấu hình các thành phần dưới đây để trỏ tới Mirror
Mã nguồn [Chọn]
[base]
name=CentOS-$releasever - Base
baseurl=https://mirrors.home.dev/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=0
#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
baseurl=https://mirrors.home.dev/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=0
#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
baseurl=https://mirrors.home.dev/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=0
 • Cập nhật hệ thống qua Mirror
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo yum update
 • Tiếp theo, các bạn cần cài đặt Java JRE 7u1 64 bit trên máy chủ dành cho Oracle Fusion Middleware Suite bằng cách tải gói jre-7u1-linux-x64.rpm. Sau đó sao chép tập tin CentOS 6.2 64 bit tới máy chủ thông qua SCP hoặc bằng các công cụ hỗ trợ khác. Ví dụ bằng SCP từ máy tính Linux thì như sau:
Mã nguồn [Chọn]
$ scp jre-7u1-linux-x64.rpm bozz@SERVER:~/
 • Tiếp theo đăng nhập vào máy chủ và gõ lệnh
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo rpm -Uvh jre-7u1-linux-x64.rpm
 • Sử dụng bản chính thức của Java (/usr/java/jre1.7.0_01) và cấu hình thay thế cho Java Javaws như sau:
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/jre1.7.0_01/bin/java 20000
$ sudo alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/java/jre1.7.0_01/bin/javaws 20000
 • Kiểm tra lại phiên bản của Java.
Mã nguồn [Chọn]
$ java -version
 • Và hệ thống sẽ hiển thị kết quả như sau:
Mã nguồn [Chọn]
java version "1.7.0_01"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_01-b08)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.1-b02, mixed mode)
 • Đảm bảo rằng cấu hình thay thế cũng đã được thiết lập chuẩn xác.
Mã nguồn [Chọn]
$ alternatives --config java
 • Kết quả trả về từ hệ thống
Mã nguồn [Chọn]
There is 1 program that provides 'java'.
Selection Command
-----------------------------------------------
*+ 1 /usr/java/jre1.7.0_01/bin/java
Enter to keep the current selection, or type selection number:
 • Tiếp theo gõ lệnh $ alternatives --config javaws
Mã nguồn [Chọn]
There is 1 program that provides 'javaws'.
Selection Command
-----------------------------------------------
*+ 1 /usr/java/jre1.7.0_01/bin/javaws
 • Sau đó, thiết lập biến Environment của JRE_HOME bằng cách chỉnh sửa /etc/environment
Mã nguồn [Chọn]
$ nano /etc/environment
 • Sao chép và dán nội dung như sau
Mã nguồn [Chọn]
export JRE_HOME=/usr/java/jre1.7.0_01
 • Đăng xuất và đăng nhập trở lại, kiểm tra biến environment của JRE_HOME đã được cấu hình chuẩn xác hay chưa:
Mã nguồn [Chọn]
$ echo $JRE_HOME
 • Kết quả:
Mã nguồn [Chọn]
/usr/java/jre1.7.0_01
 • Gõ lệnh:
Mã nguồn [Chọn]
$ ls -1 $JRE_HOME
 • Hệ thống hiển thị:
Mã nguồn [Chọn]
bin
COPYRIGHT
lib
LICENSE
man
plugin
README
release
THIRDPARTYLICENSEREADME.txt
Welcome.html
 • Tiếp theo, chúng ta cần chuẩn bị máy chủ CentOS để cài đặt Database Server Oracle. Ứng dụng Oracle Fusion Middleware sử dụng môi trường đồ họa X11, do vậy SSH X11 Forwarding phải được kích hoạt và cài đặt.
 • Trên máy chủ, các bạn chỉnh sửa tập tin /etc/ssh/sshd_config
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
 • Và thiết lập các giá trị như sau:
Mã nguồn [Chọn]
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
X11UseLocalhost yes
 • Trên máy chủ, cài gói hỗ trợ xorg-x11-xauth như sau:
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo yum install xorg-x11-xauth
 • Cùng với đó là gói fontconfig xorg-x11-fonts-baseliberation-fonts.
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo yum install xorg-x11-fonts-base liberation-fonts
 • Tiếp theo, cài đặt gói libXtst.
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo yum install libXtst
 • Trên máy client, các bạn thử đăng nhập vào máy chủ từ xa bằng tùy chọn -Y.
Mã nguồn [Chọn]
$ ssh -Y bozz@SERVER
 • Khi thành công, thử khởi động và sử dụng một chương trình nào đó, ví dụ như xterm.
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo yum install xterm
$ xterm
 • Chúng ta sẽ nhìn thấy ứng dụng đó hiển thị trên máy Desktop local. Bên cạnh đó, các bạn có thể thêm những dòng sau vào tập tin $HOME/.ssh/config.
Mã nguồn [Chọn]
ForwardAgent yes
ForwardX11 yes
ForwardX11Trusted yes

Vậy là chúng ta đã hoàn tất quá trình cài đặt ứng dụng Oracle trên nền tảng CentOS.

Similar topics (5)

47303

Tác giả server360


Trả lời: 0
Lượt xem: 905

4610

Trả lời: 0
Lượt xem: 4133

52734

Trả lời: 0
Lượt xem: 1363

52706

Trả lời: 0
Lượt xem: 764