Cài đặt Database Server Oracle Apex 5.0

Tác giả CCNACCNP, Tháng tư 18, 2019, 05:47:33 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cài đặt Database Server Oracle Apex 5.0


Oracle APEX 5.0

1. Việc cài đặt yêu cầu

     Trước khi cài đặt Oracle Application Express (Oracle APEX), bạn cần phải:

      Cài đặt cơ sở dữ liệu Oracle (10g, 11g hoặc 12c)


Bạn có thể tham khảo cách cài đặt Cơ sở dữ liệu Oracle tại:

         Cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu Oracle 11g

         Cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu Oracle 12c

2. Tải xuống Oracle APEX

To view link, please Register or Login


Để tải xuống, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản của Oracle, nếu không, bạn có thể đăng ký tài khoản miễn phí.


3. Cài đặt Oracle APEX

     Giải nén tệp zip bạn đã tải xuống ở một số vị trí của ổ đĩa cứng. Ở đây tôi giải nén nó tại C: / DevPrograms.

      Lưu ý: Thư mục của bạn phải được đặt tên là apex. Đây là điều bắt buộc.Mở CMD và CD vào thư mục apex:


Tiếp theo, nhập câu lệnh sqlplus để đăng nhập sqlplus (Lưu ý: Không mở trực tiếp sqlplus. Nó phải thông qua CMD sau khi CD vào thư mục apex).


Đăng nhập vào sys người dùng, như sysdba.


Đăng nhập thành công:


Chạy tập lệnh apexins.sql

Mã nguồn [Chọn]
--
-- Run script apexins.sql with parameters:
--
-- @apexins.sql tablespace_apex tablespace_files tablespace_temp images
--
-- Where:
-- tablespace_apex is the name of the tablespace for the Oracle Application Express application user.
-- tablespace_files is the name of the tablespace for the Oracle Application Express files user.
-- tablespace_temp is the name of the temporary tablespace or tablespace group.
-- images is the virtual directory for Oracle Application Express images.
-- (To support future Oracle Application Express upgrades, define the virtual image directory as /i/.)
--

@apexins.sql sysaux sysaux temp /i/Đợi khoảng 30 phút cho đến khi hoàn thành cấu lệnh trên.


Kịch bản trên tạo một số SCHema trên Cơ sở dữ liệu, bạn có thể kiểm tra bằng cách truy vấn xem ALL_USERS trên SQLPlus:


4. Cấu hình APEX

     Bạn cần đăng nhập lại SQLPlus từ CMD và đăng nhập người dùng sys dưới dạng sysdba.


apex_egp_config.sql

     Tập lệnh này sẽ tải hình ảnh Application Express vào XDB và sau đó định cấu hình DAD để Application Express sử dụng trong Cổng PL / SQL nhúng.

Mã nguồn [Chọn]
--
-- Running script apex_epg_config.sql with parameter:
-- @apex_epg_config.sql <parent of apex directory>
--

@apex_epg_config.sql C:\DevProgramsMã nguồn [Chọn]
[img]http://image.vietnetwork.vn/uploads/VietNetwork.Vn56061.png[/img]

Mở khóa người dùng nặc danh:

Mã nguồn [Chọn]
-- Unlock user anonymous:

alter user anonymous account unlock;apexconf.sql

     Chạy tập lệnh apexconf.sql

     Được sử dụng để thực hiện các bước cấu hình cuối cùng cho Oracle Application Express, bao gồm cài đặt cổng trình nghe HTTP XDB và mật khẩu ADMIN của Application Express.

Mã nguồn [Chọn]
--
-- Running script: @apxconf.sql
-- Setup password for ADMIN
-- Configuring XDB Http Listener port
--

@apxconf.sqlĐối với người dùng, bạn có thể sử dụng ADMIN theo mặc định và email có thể được bỏ qua.
     Để mật khẩu, hệ thống yêu cầu bạn nhập mật khẩu mạnh:
     Mật khẩu không tuân thủ các quy tắc phức tạp về mật khẩu của trang web này.

         Mật khẩu phải chứa ít nhất 6 ký tự.
         Mật khẩu phải chứa ít nhất một ký tự chữ cái (abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ).
         Mật khẩu phải chứa ít nhất một ký tự dấu chấm câu (! "# $% & ()` `* +, - /:;? _).
         Mật khẩu phải chứa ít nhất một ký tự chữ cái viết hoa.
         Mật khẩu phải chứa ít nhất một ký tự chữ cái viết thường.


Cổng mặc định là 8080:


Cấu hình đã được hoàn thành.

5. Chạy trang quản trị web Oracle APEX

To view link, please Register or Login
Bạn đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản lý của Oracle APEX:


6. Bắt đầu với lập trình Oracle APEX

Tiếp theo bạn có thể sẵn sàng với lập trình Oracle APEX, bạn có thể đọc thêm tài liệu:


Xem phần sau Hướng dẫn Oracle APEX cho người mới bắt đầu (APEX 5.0)