Tối ưu LEMP Ubuntu

Tác giả CCNACCNP, Tháng chín 21, 2015, 10:18:35 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Tối ưu LEMP Ubuntu

Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài đặt LEMP Server trên Ubuntu vừa rồi, mình xin giới thiệu với các bạn một số thủ thuật để tối ưu LEMP Server cho nó hoạt động ổn định và hiệu quả hơn. Không phải tất cả thủ thuật đều tốt vì vậy các bạn nên cân nhắc sử dụng cẩn thận nhé.
1. Tự khởi động lại Server khi hết bộ nhớ.

     
 • Mở tập tin cấu hình sysctl.conf
Mã nguồn [Chọn]
#sudo nano /etc/sysctl.conf

     
 • Thêm vào dưới cùng 2 dòng sau:
Mã nguồn [Chọn]
vm.panic_on_oom=1
kernel.panic=10


     
 • Tham số vm.panic_on_oom=1 sử dụng để kích hoạt chế độ panic on OOM.
 • Tham số kernel.panic=10 sử dụng để thông báo cho Kernel khởi động sau 10 giây khi hết tài nguyên.
2. Tự động tối ưu các bảng MySQL hàng tuần.

     
 • Mở tập tin crontab trên Ubuntu ra thông qua lệnh sau.
Mã nguồn [Chọn]
crontab -e

     
 • Thêm dòng sau vào dưới cùng.
Mã nguồn [Chọn]
0 4 * * * /usr/bin/mysqlcheck -o -v -u USER -p PASSWORD -h MYSQL.EXAMPLE.COM DATABASENAME > /dev/null 2>&1

     
 • Các bạn có thể chạy thử lệnh trên để xem nó có hoạt động như mong muốn không, sau đó các bạn hãy lên lịch theo thời gian mà các bạn thích.
3. Kích hoạt gzip compression.

     
 • Mở tập tin cấu hình của nginx ra.
Mã nguồn [Chọn]
#sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

     
 • Sửa phần phần cấu hình gzip compression như bên dưới.
Mã nguồn [Chọn]
gzip on;
gzip_disable "msie6";
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_http_version 1.1;
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;


     
 • Khởi động lại dịch vụ nginx.
Mã nguồn [Chọn]
#sudo /etc/init.d/nginx reload

4. Kích hoạt tính năng Cache Static Files trên nginx.

     
 • Thủ thuật này bắt buộc trình duyệt sẽ phải lưu cache các tập tin tĩnh của Website như images, CSS Javascript và tải lại chúng khi có yêu cầu, thay vì gửi yêu cầu tới máy chủ Web để tải lại.
 • Mở tập tin Virtual Host mặc định hoặc tập tin tùy chọn của các bạn.
Mã nguồn [Chọn]
#sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

     
 • Các bạn hãy thay đổi cấu hình như bên dưới.
Mã nguồn [Chọn]
server {       
        location ~*  \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$  {
              expires 365d;
           }


Nếu các bạn có ý kiến gì hay thì hãy đừng quên chia sẻ qua bình luận bên dưới.