Cài đặt Nginx Centos 7

Tác giả CCNACCNP, Tháng chín 21, 2015, 09:39:41 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cài đặt Nginx Centos 7


Nginx là gì?

Nginx là một webserver, có thể dùng làm proxy ngược mã nguồn mở (open source reverse proxy server) sử dụng phổ biến giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và IMAP , cũng như dùng làm cân bằng tải (load balancer), HTTP cache và máy chủ web (web server).


Cài đặt và cấu hình Nginx trên hệ điều hành Unix Centos 7


1. Add Repo


Mã nguồn [Chọn]
rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
rpm -Uvh https://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh https://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm
  
rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
rpm -Uvh https://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh https://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

2. Cài đặt Nginx

Mã nguồn [Chọn]
yum -y install nginx
3. Cấu hình

Mở file /etc/nginx/nginx.conf

  • Tìm
Mã nguồn [Chọn]
worker_processes  1;
  • Sửa thành
Mã nguồn [Chọn]
worker_processes  2;
  • Tìm
Mã nguồn [Chọn]
#gzip  on;
  • Sửa thành
Mã nguồn [Chọn]
gzip  on;
  • Mở file /etc/nginx/conf.d/default.conf
  • Tìm
Mã nguồn [Chọn]
server_name www.server.world;  và sửa www.server.world Thành

Mã nguồn [Chọn]
domain của bạn
  • Khởi động Nginx: Chạy lần lượt các lệnh sau
Mã nguồn [Chọn]
#systemctl stop httpsd
#systemctl disable httpsd
#systemctl start nginx
#systemctl enable nginx
  
#systemctl stop httpsd
#systemctl disable httpsd
#systemctl start nginx
#systemctl enable nginx

  • Kiểm tra lại việc cài đặt: To view link, please Register or Login