Cài đặt LEMP Linux, Nginx, MariaDB, PHP CentOS

Tác giả CCNACCNP, Tháng chín 21, 2015, 08:40:50 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cài đặt LEMP Linux, Nginx, MariaDB, PHP CentOS
Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ webserver nổi tiếng LEMP bao gồm: Linux + Nginx + MariaDB + PHP (PHP-FPM) trên CentOS 7/6.5/6.4/6.3/6.2/6.1/6/5.10.


       
  • Nginx (đọc là Engine x) là một webserver nhỏ gọn, ít tốn RAM, mạnh mẽ và có hiệu suất hoạt động cao.
  • PHP hỗ trợ các phiên bản 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.
  • MariaDB là phiên bản mã nguồn mở của MySQL, hoạt động giống hệt MySQL. Bắt đầu từ CentOS 7 mặc định đã bắt đầu hỗ trợ MariaDB, các bạn nên sử dụng thay cho MySQL ngay từ bây giờ.
I. Cài đặt Nginx và PHP trên CentOS 7/6.5/5.10

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một server CentOS mới tinh chưa cài gì cả. Kiểm tra lại xem hostname và file host đã chính xác chưa trước khi bắt đầu.

Các thao tác thực hiện bằng dòng lệnh, sử dụng tool ZOC Terminal và nano.

1. Thêm repo cần thiết

CentOS 7/6.5/5.10 Remi repository

Mã nguồn [Chọn]
## CentOS 7 ##
rpm -Uvh [url=http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-2.noarch.rpm]http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-2.noarch.rpm[/url]
rpm -Uvh [url=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm]http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm[/url]

## CentOS 6 ##
rpm -Uvh [url=http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm]http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm[/url]
rpm -Uvh [url=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm]http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm[/url]

## CentOS 5 ##
rpm -Uvh [url=http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm]http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm[/url]
rpm -Uvh [url=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm]http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm[/url]


Nếu bạn gặp thông báo lỗi File Not Found, có thể phiên bản RPM đã thay đổi. Bạn có thể lấy link phiên bản mới nhất ở trang wiki Fedora EPEL

CentOS 7/6.5/5.10 Nginx repository

Mã nguồn [Chọn]
## CentOS 7 ##
rpm -Uvh [url=http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm]http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm[/url]

## CentOS 6 ##
rpm -Uvh [url=http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm]http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm[/url]

## CentOS 5 ##
rpm -Uvh [url=http://nginx.org/packages/centos/5/noarch/RPMS/nginx-release-centos-5-0.el5.ngx.noarch.rpm]http://nginx.org/packages/centos/5/noarch/RPMS/nginx-release-centos-5-0.el5.ngx.noarch.rpm[/url]


2. Cài đặt Nginx, PHP

CentOS 7/6.5/5.10

Mã nguồn [Chọn]
## PHP 5.3 ##
yum install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.4 ##
yum --enablerepo=remi install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.5 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php55 install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.6 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y nginx php-fpm php-common


3. Cài đặt PHP module

Một số module PHP thông dụng:

    OPcache (php-opcache) – The Zend OPcache provides faster PHP execution through opcode caching and optimization.
    APCu (php-pecl-apc) – APCu userland caching
    CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP
    PEAR (php-pear) – PHP Extension and Application Repository framework
    PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP applications
    MySQL (php-mysqlnd) – A module for PHP applications that use MySQL databases
    PostgreSQL (php-pgsql) – A PostgreSQL database module for PHP
    MongoDB (php-pecl-mongo) – PHP MongoDB database driver
    SQLite (php-pecl-sqlite) – Extension for the SQLite Embeddable SQL Database Engine
    Memcache (php-pecl-memcache) – Extension to work with the Memcached caching daemon
    Memcached (php-pecl-memcached) – Extension to work with the Memcached caching daemon
    GD (php-gd) – A module for PHP applications for using the gd graphics library
    XML (php-xml) – A module for PHP applications which use XML
    MBString (php-mbstring) – A module for PHP applications which need multi-byte string handling
    MCrypt (php-mcrypt) – Standard PHP module provides mcrypt library support

Để cài đặt bạn hãy sử dụng lệnh yum --enablerepo=remi,remi-php56 install ten_module. Ví dụ:

Mã nguồn [Chọn]
yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongo php-pecl-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

4. Stop httpd (Apache) server, Start Nginx và PHP-FPM

Stop httpd (Apache)

Mã nguồn [Chọn]
[code]## CentOS 7 ##
systemctl stop httpd.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service httpd stop


Start Nginx

Mã nguồn [Chọn]
## CentOS 7 ##
systemctl start nginx.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service nginx start


Start PHP-FPM

Mã nguồn [Chọn]
## CentOS 7 ##
systemctl start php-fpm.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service php-fpm start


5. Tự động khởi động Nginx, PHP-FPM và tắt httpd

Tắt httpd (Apache) khi boot

Mã nguồn [Chọn]
## CentOS 7 ##
systemctl disable httpd.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig httpd off


Autostart Nginx

Mã nguồn [Chọn]
## CentOS 7 ##
systemctl enable nginx.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig --add nginx
chkconfig --levels 235 nginx on


Autostart PHP-FPM

Mã nguồn [Chọn]
## CentOS 7 ##
systemctl enable php-fpm.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig --add php-fpm
chkconfig --levels 235 php-fpm on


6. Cấu hình Nginx và PHP-FPM

Cấu hình Nginx

– Thay đổi worker_processes

Mã nguồn [Chọn]
nano /etc/nginx/nginx.conf

Chỉnh worker_processes bằng với số processor VPS của bạn

– Cấu hình nginx virtual hosts

Mã nguồn [Chọn]
nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Bạn thay đổi thông tin như bên dưới:

Mã nguồn [Chọn]
#
# The default server
#
server {
    listen       80;
    server_name example.com;

    location / {
        root   /usr/share/nginx/html;
        index index.php index.html index.htm;
        try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
    }

    error_page  404              /404.html;
    location = /404.html {
        root   /usr/share/nginx/html;
    }

    error_page   500 502 503 504  /50x.html;
    location = /50x.html {
        root   /usr/share/nginx/html;
    }

    # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
    #
    location ~ \.php$ {
        root           /usr/share/nginx/html;
        fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        fastcgi_index  index.php;
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME   $document_root$fastcgi_script_name;
        include        fastcgi_params;
    }
}


Các đoạn bôi đỏ là cần phải thay đổi.

– Restart Nginx

Mã nguồn [Chọn]
## CentOS 7 ##
systemctl restart nginx.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service nginx restart


Cấu hình PHP-FPM

– Chỉnh user và group

Mã nguồn [Chọn]
nano /etc/php-fpm.d/www.conf

Thay user và group = apache sang nginx

Mã nguồn [Chọn]
[...]
; Unix user/group of processes
; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group
; will be used.
; RPM: apache Choosed to be able to access some dir as httpd
user = nginx
; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
group = nginx
[...]


– Restart PHP-FPM

Mã nguồn [Chọn]
## CentOS 7 ##
systemctl restart php-fpm.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service php-fpm restart


7. Test cấu hình Nginx và PHP-FPM

Mã nguồn [Chọn]
nano /usr/share/nginx/html/info.php

Thêm đoạn sau vào

Mã nguồn [Chọn]
<?php
phpinfo
();
?>Test thử bằng link: http://<ip-address>/info.php. Nếu bạn thấy thông tin về PHP hiện ra thì đã cài đặt thành công.

Lưu ý: bản CentOS 7 có thể bị block port 80, nếu bạn truy cập thẳng vào IP mà báo lỗi không kết nối được thì hãy open port http:

Mã nguồn [Chọn]
service iptables start
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart


II. Cài đặt MariaDB trên CentOS 7/6.5/5.10

1. Thêm MariaDB repo


Lưu ý: Không cần thực hiện trên CentOS 7. Phiên bản MariaDB trên CentOS 7 hiện nay là 5.5.37

Mã nguồn [Chọn]
## CentOS 6/5 MariaDB 5.5 ##
wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo [url=http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/]http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/[/url]$(rpm -E %centos)/$(uname -i)/5

## CentOS 6/5 MariaDB 10.0 ##
wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo [url=http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/]http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/[/url]$(rpm -E %centos)/$(uname -i)/10


2. Cài đặt hoặc update MariaDB

Mã nguồn [Chọn]
## CentOS 7 ##
yum install -y mariadb mariadb-server

## CentOS 6.5/5.10 ##
yum install -y MariaDB MariaDB-server


3. Khởi động MariaDB và tự động chạy khi boot

Mã nguồn [Chọn]
## CentOS 7 ##
systemctl start mariadb.service
systemctl enable mariadb.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service mysql start
chkconfig --levels 235 mysql on


4. Cấu hình MariaDB

    Set (Change) root password
    Remove anonymous users
    Disallow root login remotely
    Remove test database and access to it
    Reload privilege tables

– Bắt đầu cài đặt

Mã nguồn [Chọn]
/usr/bin/mysql_secure_installation

Ngay bước đầu tiên bạn sẽ bị hỏi root password, do mới cài đặt nên tất nhiên chưa có password, nhấn Enter để tiếp tục.

– Output tương tự như sau:

Mã nguồn [Chọn]
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we\'ll need the current
password for the root user. If you\'ve just installed MariaDB, and
you haven\'t set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from \'localhost\'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named \'test\' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you\'ve completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!


Như vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt LEMP stack trên CentOS rồi đó.