MySQL Replication với mô hình Master - Slave

Tác giả server360, Tháng mười một 21, 2013, 10:30:15 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

MySQL Replication với mô hình Master - Slave


Một số thông tin trong bài này :

VietNetwork.Vn1: 192.168.11.132

VietNetwork.Vn2:192.168.11.133

Cài Mysql trên 2 server

Mã nguồn [Chọn]
#  yum install mysql mysql-server –y

Thiết lập password cho user root trong mysql  trên 2 server

Mã nguồn [Chọn]
# /usr/bin/mysqladmin -u root password '123456'

Cấu hình trên Master

Thêm 2 dòng sau vào file /etc/my.cnf

Mã nguồn [Chọn]
server-id=1
log-bin=/var/lib/mysql/mysql-bin


- Tạo user để slave dùng user này kết nối vào server replicate dữ liệu :

Mã nguồn [Chọn]
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replication'@'192.168.11.132' IDENTIFIED BY '123456';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;


=> User : replication , Pass : 123456 . Chú ý phần IP là IP của slave.

- Restart lại mysql để đọc lại thông tin cấu hình mới trong /etc/my.cnf

Mã nguồn [Chọn]
/etc/init.d/mysqld restart

- Kiểm tra status của master server :

Mã nguồn [Chọn]
# mysql> show master status;

mysql> show master status;
    +------------------+----------+--------------+------------------+
    | File                           | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
    +------------------+----------+--------------+------------------+
    | mysql-bin.000001 |       98      |              |                  |
    +------------------+----------+--------------+------------------+
    1 row in set (0.00 sec)


=> Để ý phần "File" và "Position" , giá trị của chúng sẽ được dùng ở bước khai báo thông tin master server bên slave server .

Cấu hình bên Slave

Thêm dòng sau vào file /etc/my.cnf d

Mã nguồn [Chọn]
server-id=2

- Khai báo thông tin của master server để slave có thể kết nối :

Mã nguồn [Chọn]
mysql> change master to  master_host='192.168.11.132', master_user='replication', master_password='123456', master_log_file='mysql-bin.000001', master_log_pos=98;

Khởi động Slave

Mã nguồn [Chọn]
mysql> start slave;

Đến đây bạn đã cấu hình hoàn tất mô hình replication Master - Slave.

Kiểm tra hoạt động:

Tạo database VietNetwork.Vn trên master server :

Mã nguồn [Chọn]
mysql> create database VietNetwork.Vn;

    Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> show databases;

+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| VietNetwork.Vn       |
| mysql              |
+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)


Kiểm tra trên slave server, thấy database đã được replicate :

Mã nguồn [Chọn]
mysql> show databases ;

+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| VietNetwork.Vn1     |
| mysql              |
+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Similar topics (5)