Cách sử dụng lệnh Sync trong Linux

Tác giả NetworkEngineer, Tháng một 09, 2022, 05:47:09 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách sử dụng lệnh Sync trong Linux


Có hai loại bộ nhớ lưu trữ của hệ thống, một là bộ nhớ vĩnh viễn và một là bộ nhớ tạm thời là RAM. Lệnh "sync" được sử dụng để đồng bộ hóa dữ liệu của bộ nhớ tạm thời với bộ nhớ lưu trữ vĩnh viễn. Tốc độ của RAM nhanh hơn so với các thiết bị lưu trữ cố định, do đó hệ thống sử dụng RAM thay vì đĩa cứng để xử lý dữ liệu và trong RAM hệ thống lưu trữ dữ liệu dưới dạng bộ nhớ Cache.

Mặc dù việc lưu trữ dữ liệu trên RAM giúp cải thiện tốc độ của hệ thống, nhưng trong trường hợp hệ thống gặp sự cố đột ngột sẽ có nguy cơ mất dữ liệu quan trọng được lưu trữ dưới dạng bộ nhớ Cache. Tốt hơn là đồng bộ hóa dữ liệu trên bộ nhớ vĩnh viễn để trong trường hợp xảy ra sự cố, không bị mất dữ liệu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về lệnh sync được sử dụng trong Linux để đồng bộ hóa dữ liệu của RAM trong bộ nhớ vĩnh viễn.

1. Cách sử dụng lệnh sync trong Linux

Lệnh sync được sử dụng để đồng bộ hóa dữ liệu bộ nhớ cache vào đĩa cứng, cú pháp chung của việc sử dụng lệnh đồng bộ:

Mã nguồn [Chọn]
$ sync [ option ] [ file ]
Lệnh đồng bộ được sử dụng với các tùy chọn và sau đó là tên tập tin mà dữ liệu phải được lưu trữ, các tùy chọn được sử dụng với lệnh đồng bộ là:

  • -d, –data - Nó được sử dụng để đồng bộ hóa dữ liệu tập tin của tập tin.
  • -f, –file-system - Nó được sử dụng để đồng bộ hóa tất cả các tập tin được liên kết với một tập tin nhất định.
  • –help - Nó hiển thị các tùy chọn trợ giúp.
  • –version - Nó hiển thị chi tiết phiên bản của lệnh.

Để hiểu cách sử dụng lệnh sync, chúng ta sẽ thực hiện một số ví dụ thực tế. Đầu tiên, chúng ta sẽ đồng bộ hóa tất cả dữ liệu của người dùng hiện tại bằng lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo sync

Nó đã đồng bộ hóa tất cả các tập tin được lưu trong bộ nhớ cache vào bộ nhớ vĩnh viễn thuộc về người dùng hiện tại, tương tự như vậy, chúng ta có một tập tin văn bản trong /home/vietnet/mytestfile1.txt, chúng ta có thể đồng bộ hóa dữ liệu bộ nhớ cache của nó bằng lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ sync -d /home/vietnet/mytestfile1.txt

Để đồng bộ hóa hệ thống tập tin, chúng tôi sử dụng tùy chọn "-f" trong lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ sync -f /home/vietnet/Downloads

Trong lệnh trên, chúng ta đã đồng bộ hóa tất cả các tập tin liên quan đến /home/vietnet/Downloads, chúng ta cũng có thể đồng bộ hóa dữ liệu bộ nhớ cache của phân vùng được gắn kết (trong trường hợp của chúng ta là sda1) bằng lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo sync /dev/sda1

Dữ liệu của phân vùng được gắn kết sẽ được đồng bộ hóa, tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể đồng bộ hóa dữ liệu nhật ký của /var/log/syslog bằng cách sử dụng lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo sync /var/log/syslog

Để kiểm tra thêm chi tiết về lệnh sync, chúng ta có thể sử dụng tùy chọn "–help":

Mã nguồn [Chọn]
$ sync --help

Tương tự, tùy chọn "--version" được sử dụng để kiểm tra phiên bản của lệnh sync:

Mã nguồn [Chọn]
$ sync --version

Lệnh sync sử dụng trong Linux để sao chép dữ liệu từ bộ nhớ dễ bay hơi ở dạng bộ nhớ Cache vào bộ nhớ lưu trữ vĩnh viễn. Hệ thống lưu tất cả dữ liệu trên bộ nhớ tạm vì tốc độ tốt hơn so với các thiết bị lưu trữ vĩnh viễn, rất hữu ích nhưng đôi khi trong trường hợp hệ thống bị tắt đột ngột, nguy cơ mất dữ liệu rất lớn. Để tránh rủi ro này, nên đồng bộ dữ liệu hữu ích từ bộ nhớ tạm thời sang bộ nhớ vĩnh viễn. Trong bài viết này, chúng ta đã thảo luận về cách sử dụng lệnh sync trong Linux với sự trợ giúp của các ví dụ để hiểu rõ hơn.

Similar topics (5)