Error: No checkpointing support, unable to open /proc/cpt: No such file or direc

Tác giả Admin, Tháng mười một 11, 2011, 05:57:42 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Error: No checkpointing support, unable to open /proc/cpt: No such file or direc


Mã nguồn [Chọn]
Nov 09 20:54:01 INFO: first sync finished (1850 seconds)
Nov 09 20:54:01 INFO: suspend vps
Nov 09 20:54:01 INFO: Setting up checkpoint...
Nov 09 20:54:01 INFO: Error: No checkpointing support, unable to open /proc/cpt: No such file or directory
Nov 09 20:55:27 ERROR: Backup of VM 230 failed - command '/usr/sbin/vzctl chkpnt 230 --suspend' failed with exit code 16


Khi gặp lỗi này thì các bạn hãy khởi động lại dịch vụ VZ là giải quyết được lỗi này.

Mã nguồn [Chọn]
#service vz restart
Khi đó nó sẽ tải các kernel modules được yêu cầu và checkpointing sẽ được khởi động lại.

Similar topics (5)