Các lệnh cơ bản trong HyperVM OpenVZ

Tác giả Admin, Tháng tư 04, 2011, 02:07:36 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Các lệnh cơ bản trong HyperVM OpenVZ


1. Các lệnh thao tác và quản lý OpenVZ

 • vzctl restart VPS_ID : Khởi động lại VPS_ID VPS
 • exit : log out khỏi VPS_ID VPS
 • vzlist : Liệt kê danh sách VPS đang chạy.
 • vzctl destroy VPS_ID : Xóa VPS (tốt nhất là stop VPS trước)
 • vzcalc -v VPS_ID : mô tả tài nguyên sử dụng trên VPS
 • vzctl exec 101 df -m : Thực thi lệnh trên VPS
 • vzyum VPS_ID -y update : Chạy yum update trên 1 VPS.
 • vzyum VPS_ID -y install package : Setup phần mềm sử dụng yum trên 1 VPS
 • vzrpm VPS_ID -Uvh package : Setup phần mềm sử dụng rpm trên 1 VPS.
 • vzlist -a : Liệt kê tất cả các  VPS.
 • vzctl start VPS_ID: Khởi động VPS.
 • vzctl stop VPS_ID : Shutdown (Shut Down) VPS
 • vzctl status VPS_ID : Xem trạng thái của VPS
 • vzctl stop VPS_ID –fast : Stop VPS nhanh và bắt buộc.
 • vzctl enter VPS_ID : Log in vào  VPS.


2. Các lệnh thiết lập Configuration

 • vzctl set VPS_ID –hostname Register / Login –save: Đặt Hostname cho 1 VPS.
 • vzctl set VPS_ID –ipadd 1.2.3.4 –save : Add ip cho 1 VPS.
 • vzctl set VPS_ID –ipdel 1.2.3.4 –save : Xóa ip của VPS.
 • vzctl set VPS_ID –userpasswd root:new_password –save : Đổi mật khẩu root của 1 VPS.
 • vzctl set VPS_ID –nameserver 1.2.3.4 –save : Add dns server IPcho 1 VPS.
 • vzctl exec VPS_ID command : Thực thi 1 lệnh đến 1 VPS.
 • vzyum VPS_ID install package_name : Setup package/Software  cho 1 VPS 

Similar topics (5)