CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Exim mail Server

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Bài viết: 724
  • Số Lần: +95/-0
  • Giới tính:Nam
  • http://vietnetwork.vn
Exim là một MTA chuyển thư mã nguồn mở. Viết bằng ngôn ngữ C. Exim được thiết kế để xử lý một hỗn hợp chung của thư. Nó không cung cấp hàng đợi độc lập cho các tên miền hoặc máy chủ lưu trữ cụ thể.

Các MTA nhận được e-mail và địa chỉ người nhận từ người dùng cục bộ, máy chủ từ xa và gửi thư đến đích của họ. MTA là cần thiết để gửi email từ hệ thống. Nó sử dụng Tác nhân người dùng thư (MAU, ví dụ: -> Mozila, Kmail, Mutt (bảng điều khiển MUA)) để đọc và viết email. MUA là cơ bản được sử dụng để đọc và soạn thư và khi người dùng muốn gửi chúng, MUA đã được chuyển cho MTA.

Exim Sử dụng cơ chế ACL cho thông lượng tốt hơn. Danh sách điều khiển truy cập đảm nhiệm mọi việc liên quan đến việc gửi dữ liệu và chấp nhận dữ liệu cục bộ hoặc từ xa. ACL sẽ có ảnh hưởng cho đến khi từ chối hoặc chấp nhận thư sau khi người dùng đó cũng có thể xác định các bộ lọc.

Bộ lọc do người dùng xác định sẽ được lưu trữ trong tập .forward trong thư mục chính. Exim sẽ có một ID thư duy nhất. Exim gán một số nhận dạng cho thư. Có 16 ký tự dài được chia thành ba phần và được phân tách bằng dấu gạch nối (-), ví dụ: 1Lph8l-000589-Gd là id mẫu cho tin nhắn.

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
1Lph8l – 000589 – Gd
Thời gian tạo ra PID phụ thuộc vào Localhost_number

Exim xử lý thư trong 3 giai đoạn. Chúng là Chấp nhận, định tuyến và giao thư.

Chấp nhận: -> Chấp nhận được xử lý bởi Danh sách điều khiển truy cập (ACL,). Thỏa thuận này với nhu cầu cụ thể của bạn từ

Nơi bạn muốn chấp nhận thư và nơi bạn muốn gửi thư. Nó sẽ quan tâm đến bất kỳ hoạt động nào khác mà bạn muốn tạo để gửi thư trước khi hủy hoặc chấp nhận thư.

Định tuyến: -> Bộ định tuyến được xử lý bởi bộ định tuyến. Bộ định tuyến xác định rằng nơi gửi thư đến máy chủ từ xa hoặc cục bộ

Giao thư: -> Giao thư được kiểm soát bởi các bộ định tuyến. Bộ định tuyến chăm sóc cơ chế giao hàng. Routers quyết định

1. Kiểm tra đầu tiên với người dùng nội bộ.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root@ [~]# exim -bt root
root@.example.com
router = localuser, transport = local_delivery

Tùy chọn bt chạy Exim trong chế độ kiểm tra địa chỉ, trong đó mỗi đối số được lấy làm địa chỉ được kiểm tra khả năng gửi thư.

Bây giờ hãy thử với không có người dùng hiện tại

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root@ [~]# exim -bt missinguser
missinguser@.example.com is undeliverable: Unrouteable address

2. Bây giờ hãy xem tập tin /etc/aliases của bạn và kiểm tra địa chỉ

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root@ [~]# exim -bt nobody
root@.example.com

nobody là bí danh Nếu bạn muốn nhận tất cả thư gốc vào thư mục của mình thì hãy thêm dòng sau.

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root: your_username
3. Bây giờ hãy chuyển sang gửi thư từ bảng điều khiển.

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
exim -v -odf pratap
hello testing.
.
LOG: MAIN
pratap R=localuser T=local_delivery
LOG: MAIN
Completed

Tùy chọn này yêu cầu gửi thư (đồng bộ) khi Exim đã chấp nhận thư được tạo cục bộ.

1Lr7jV-0004Ex-D4 Đây là số nhận dạng thư.

-v Tùy chọn này khiến Exim ghi thông tin vào luồng lỗi tiêu chuẩn, mô tả những gì nó đang làm.

4. Bây giờ hãy kiểm tra tập tin nhật ký để xác nhận rằng thư đã được gửi hay chưa.

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root@ [~]# grep 1Lr7jV-0004Ex-D4 /var/log/exim_mainlog
2009-04-07 15:06:49 1Lr7jV-0004Ex-D4 pratap R=localuser T=local_delivery
2009-04-07 15:06:49 1Lr7jV-0004Ex-D4 Completed
Từ đây chúng ta có thể thấy rằng việc giao thư đã được hoàn thành. Và  /var/log/exim_mainlog là tập tin nhật ký cho exim.

5. Bây giờ hãy kiểm tra xem thư đó ở đâu trong thư mục của người dùng.

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root@ [~]# grep 1Lr7jV-0004Ex-D4 /home/pratap/* -R
/home/pratap/mail/new/1239097009.H877637P16329..example.com,S=481: id 1Lr7jV-0004Ex-D4
/home/pratap/mail/new/1239097009.H877637P16329..example.com,S=481:Message-Id:

Thư chúng tôi đã gửi cho người dùng nằm trong thư mục /mail/new/ directory

6. Đã đến lúc đọc thư đó để xác nhận, đó là thư mà chúng tôi đã gửi cho người dùng.

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root@ [~]# cat /home/pratap/mail/new/1239097009.H877637P16329..example.com\,S\=481
Return-path:
Envelope-to: pratap@.example.com
Delivery-date: Tue, 07 Apr 2009 15:06:49 +0530
Received: from root by .example.com with local (Exim 4.69)
(envelope-from <root@.example.com&g ;)
id 1Lr7jV-0004Ex-D4
for pratap@.example.com; Tue, 07 Apr 2009 15:06:49 +0530
Message-Id:
From: root
Date: Tue, 07 Apr 2009 15:06:49 +0530

hello testing.

Đây là email gửi thử mà chúng ta đã làm.

7. Hãy xem tập tin nhật ký được liên kết với tập tin nhật ký liên quan đến Exim và cPanel Exim.

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
/var/log/exim_mainlog or /var/log/exim/mainlog
It recives an entry everytime a message is received or deliverd.

/var/log/exim_rejectlog
It receives an entry everytime when a message rejected by ACL entries.

/var/log/exim_paniclog
Logs any entries when exim does’nt know how to handle.

/var/log/maillog & /var/log/messages
This one is a general log file for POP/IMAP/SpanAssasin. This includes all general logging information (login attempts, transactions, spam scoring), along with fatal errors.

8. Khởi động exim khác, bạn sẽ không thể nhận thư và gửi thư. Để xác nhận rằng exim daemon đang chạy, hãy làm điều này

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
telnet server.com / localhost / 69.50.217.18 25
Để start|stop|restart exim
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
/etc/init.d/exim [stop|start|restart]
9. Quản lý mail chờ

Để kiểm tra mail chờ hãy chạy lệnh sau:

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
exim -bp
Nó sẽ hiển thị thông báo trong hàng đợi
Nếu không có thư thì Bạn có thể tạo một hàng đợi chạy lệnh này, lệnh này chỉ cần đặt thư vào hàng đợi mà không được gửi.

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
exim -odq address1 address2 …
Test message.

Nếu bạn muốn thực hiện chạy hàng đợi thủ công, với đầu ra xác minh tối thiểu:

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
exim -v -q
Xóa một thư khỏi hàng đợi:

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root@localhost# exim -Mrm [ … ]
Đóng băng một thư nào đó:

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root@localhost# exim -Mf [ … ]
Nếu không có -v, bạn sẽ thấy bất kỳ đầu ra nào trên màn hinh terminal, nhưng sẽ có các mục trong nhật ký.

In một số lượng tin nhắn trong hàng đợi:

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
exim -bpc
-bpc Tùy chọn này đếm số lượng thư trên hàng đợi và ghi tổng số vào đầu ra tiêu chuẩn.

Kiểm tra cách exim sẽ định tuyến một địa chỉ đã cho:

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
exim -bt alias@localdomain.com
Xóa các thư đã được đóng băng:

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root@localhost# exiqgrep -z -i | xargs exim -Mrm
Đóng băng tất cả thư xếp hàng từ một người gửi nhất định:

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root@localhost# exiqgrep -i -f luser@example.tld | xargs exim -Mf
Xem body của thư:

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root@localhost# exim -Mvb
Xem log của một thư

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root@localhost# exim -Mvl
Thêm vào một người nhận thư

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root@localhost# exim -Mar
[
… ]

Chỉnh sửa người gửi thư

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
root@localhost# exim -Mes
Kiểm tra Relay Control

Relay từ một host đến một host

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
hostlist relay_from_hosts = 127.0.0.1
đến

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
hostlist relay_from_hosts = 127.0.0.1 : xx.xx.xx.xx/mm