CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Cài đặt và cấu hình Subversion Direct Admin

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
  • Bài viết: 383
  • Số Lần: +95/-0
  • Giới tính:Nam
  • http://vietnetwork.vn
Cài đặt và cấu hình Subversion Direct Admin

1. Cài đặt cái gói cần thiết cho SVN.


2. Cài đặt libexpat và libneon.

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
yum install expat-devel
yum install neon-devel

3. Tạo thư mục chứa SVN.

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
mkdir /etc/customsvn
cd /etc/customsvn
4. Tải SVN về và giải nén.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
wget http://subversion.tigris.org/downloads/subversion-1.6.2.tar.gz
tar xzf subversion-1.6.2.tar.gz
mv subversion-1.6.2/* .
rm -r subversion-1.6.2

5. ài đặt SQLite.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
mkdir sqlite-amalgamation
cd sqlite-amalgamation
wget http://www.sqlite.org/sqlite-amalgamation-3.6.13.tar.gz
tar xzf sqlite-amalgamation-3.6.13.tar.gz
mv sqlite-3.6.13/sqlite3.c.

6. Xóa các thứ không cần thiết.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
rm -rf sqlite-*cd ..7. Thiết lập biên dịch và cài đặt.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
./configure --prefix=/usr --with-apxs=/usr/sbin/apxs --with-apr=/usr/bin/apr-config
make
make install

8. Kiểm tra xem SVN có được chưa bằng lệnh sau đây.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
# svn help9. Xóa các loadmodule có sẵn trong httpd.conf
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
Add comments to these lines, we will do it in another conf:
#LoadModule dav_svn_module     /usr/lib/apache/mod_dav_svn.so
#LoadModule authz_svn_module   /usr/lib/apache/mod_authz_svn.so

10. Thêm include đến tập tin cấu hình mới.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
# vi /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf 
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
All SVN directives.Include conf/extra/httpd-svn.conf11. Tạo một tập tin cấu hình mới và đặt loadmodules ở đây.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
# vi /etc/httpd/conf/extra/httpd-svn.conf
LoadModule dav_svn_module /usr/lib/apache/mod_dav_svn.so
LoadModule authz_svn_module /usr/lib/apache/mod_authz_svn.so
 
  <IfModule dav_svn_module>
  <IfModule authz_svn_module>
  <Location /svn>
      DAV svn
      SVNParentPath /svn
 
      AuthzSVNAccessFile /svn/authz
      Satisfy Any
      Require valid-user
      AuthType Basic
      AuthName "Subversion repository"
      AuthUserFile /svn/passwd
  </Location>
  </IfModule>
  </IfModule>
12. Khởi đong lại httpd.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
# service httpd restart
13. Tạo 1 thư mục /svn cho phù hợp trong khai báo trong tập tính cấu hình.

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
mkdir /svn
cd /svn

14. Tạo repo ở đây.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
# svnadmin create projects
Sao chép tập tin authz và tạo 1 user đến tập tin passwd.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
cp projects/conf/authz .
htpasswd -cm passwd testuser

15. Gán quyền cho testuser read/write.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
# vi authzThêm vào cuối của tập tin.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
testuser = rw16. Gán qyền cho Apache ownership  thư mục /svn.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
# chown -R apache:apache /svn17. Khởi động lại dịch vụ Apache httpd.
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
# service httpd restart