Unable to generate a temporary class (result=1).

Tác giả Admin, Tháng ba 13, 2011, 02:26:51 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 69 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
Server Error in '/' Application.
Unable to generate a temporary class (result=1).
error CS2001: Source file 'C:\WINDOWS\TEMP\duldmxhz.0.cs' could not be found

error CS2008: No inputs specified
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.InvalidOperationException: Unable to generate a temporary class (result=1).
error CS2001: Source file 'C:\WINDOWS\TEMP\duldmxhz.0.cs' could not be found
error CS2008: No inputs specified

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

[InvalidOperationException: Unable to generate a temporary class (result=1).
error CS2001: Source file 'C:\WINDOWS\TEMP\duldmxhz.0.cs' could not be found
error CS2008: No inputs specified
]
System.Xml.Serialization.Compiler.Compile(Assembly parent, String ns, XmlSerializerCompilerParameters xmlParameters, Evidence evidence) +1010
System.Xml.Serialization.TempAssembly.GenerateAssembly(XmlMapping[] xmlMappings, Type[] types, String defaultNamespace, Evidence evidence, XmlSerializerCompilerParameters parameters, Assembly assembly, Hashtable assemblies) +1902
System.Xml.Serialization.TempAssembly..ctor(XmlMapping[] xmlMappings, Type[] types, String defaultNamespace, String location, Evidence evidence) +74
System.Xml.Serialization.XmlSerializer.GenerateTempAssembly(XmlMapping xmlMapping, Type type, String defaultNamespace) +105
System.Xml.Serialization.XmlSerializer..ctor(Type type, String defaultNamespace) +489
System.Xml.Serialization.XmlSerializer..ctor(Type type) +6
DotNetNuke.HttpModules.Config.RewriterConfiguration.GetConfig() +198
DotNetNuke.HttpModules.UrlRewriteModule.OnBeginRequest(Object s, EventArgs e) +735
System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +68
System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +75

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.3082; ASP.NET Version:2.0.50727.3082

Set quyền thư  mục là giải được vấn đề.

Nhấn chuột phải lên thư  mục temp rồi chọn properties

Rồi chọn thẻ security

Nhấn add và chọn tài khoản ASPNET

Rồi add IWAM_tenmaytinh (có thể là add nhóm người dùng USERS (không an toàn lắm))

Thử chạy lại xem có ok không.