Cài đặt Tomcat 7 CentOS 5 hoặc CentOS 6

Tác giả server360, Tháng bảy 25, 2014, 10:36:14 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cài đặt Tomcat 7 CentOS 5 hoặc CentOS 6I. Install JDK 1.7

1. Download nguồn cài đặt.


Register / Login

CentOS 64 bit: jdk-7u5-linux-x64.tar.gz.
CentOS 32 bit: jdk-7u5-linux-i586.tar.gz

2. Tạo thư mục cài đặt

Mã nguồn [Chọn]
# mkdir /usr/java
# cd /usr/java

3. Copy và giải nén nguồn cài đặt vào thư mục vừa tạo /usr/java

Mã nguồn [Chọn]
# tar -xzf jdk-7u5-linux-x64.tar.gz
4. Thiếp lập JAVA_HOME

Mã nguồn [Chọn]
# JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_05
# export JAVA_HOME
# PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
# export PATH

5. Thiết lập JAVA_HOME mãi mãi, add các dòng sau vào ~/.bash_profile

Mã nguồn [Chọn]
# vi /etc/profile
    JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_05
    export JAVA_HOME
    PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
    export PATH

Một khi đã add xong các bạn Logout và Login lại xem việc thiết lập JAVA_HOME có đúng chưa.

Mã nguồn [Chọn]
# echo $JAVA_HOME
/usr/java/jdk1.7.0_05

Chú ý: Nếu các bạn muốn chạy JDK 6 hơn 7 thì đơn giản là lưu JDK 6 bin ở thư mục /opt rồi chạy lệnh sh /opt/jdk-6u33-linux-x64.bin. Lúc đó nó sẽ tạo JAVA Home /usr/java/jdk1.6.0.33

II. Download và giải nén Tomcat 7.0.29 (hoặc bản mới nhất)

1. Chúng ta sẽ cài vào thư mục /usr/share


Mã nguồn [Chọn]
# cd /usr/share
Sau khi download xong thì bạn có thể kiểm tra lại nguồn download bằng lệnh md5sum.

Mã nguồn [Chọn]
# md5sum apache-tomcat-7.0.29.tar.gz
307076fa3827e19fa9b03f3ef7cf1f3f *apache-tomcat-7.0.29.tar.gz

So sánh chuỗi trên với chuỗi mà trên link download có hợp không.

2. Giải nén

Mã nguồn [Chọn]
# tar -xzf apache-tomcat-7.0.29.tar.gz
3. Cấu hình Tomcat chạy như một Service

Chúng ta sẽ tạo các Script đơn giản Start/Stop/Restart  để Tomcat start lúc boot. Tạo file tomcat trong /etc/init.d với những dòng sau:

Mã nguồn [Chọn]
# cd /etc/init.d
# vi tomcat
---------------------------
    #!/bin/bash
    # description: Tomcat Start Stop Restart
    # processname: tomcat
    # chkconfig: 234 20 80
    JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_05
    export JAVA_HOME
    PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
    export PATH
    CATALINA_HOME=/usr/share/apache-tomcat-7.0.29
    case $1 in
    start)
    sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh
    ;;
    stop)
    sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
    ;;
    restart)
    sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
    sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh
    ;;
    esac
    exit 0

Script trên đơn giản chỉ gọi các tập tin Register / LoginRegister / Login trong thư mục bin của Tomcat (/usr/share/apache-tomcat-7.0.29/bin)
CATALINA_HOME là thư mục home của Tomcat (/usr/share/apache-tomcat-7.0.29)

4. Set quyền cho script để nó chạy.

Mã nguồn [Chọn]
# chmod 755 tomcat
Sử dụng công cụ chkconfig để Tomcat khởi động khi Server boot lên.

Mã nguồn [Chọn]
# chkconfig --add tomcat
# chkconfig --level 234 tomcat on

Kiểm tra xem sao.

Mã nguồn [Chọn]
# chkconfig --list tomcat
    tomcat 0ff 1ff 2n 3n 4n 5ff 6ff

Kiểm tra script mà chúng ta vừa tạo lúc nãy.

Mã nguồn [Chọn]
#service tomcat start
    Using CATALINA_BASE: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29
    Using CATALINA_HOME: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29
    Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29/temp
    Using JRE_HOME: /usr/java/jdk1.7.0_05
    Using CLASSPATH: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29/bin/bootstrap.jar:/usr/share/apache-tomcat-7.0.29/bin/tomcat-juli.jar

Stop Tomcat

Mã nguồn [Chọn]
#service tomcat stop
    Using CATALINA_BASE: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29
    Using CATALINA_HOME: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29
    Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29/temp
    Using JRE_HOME: /usr/java/jdk1.7.0_05
    Using CLASSPATH: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29/bin/bootstrap.jar:/usr/share/apache-tomcat-7.0.29/bin/tomcat-juli.jar

Restarting Tomcat

Mã nguồn [Chọn]
#service tomcat restart
    Using CATALINA_BASE: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29
    Using CATALINA_HOME: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29
    Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29/temp
    Using JRE_HOME: /usr/java/jdk1.7.0_05
    Using CLASSPATH: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29/bin/bootstrap.jar:/usr/share/apache-tomcat-7.0.29/bin/tomcat-juli.jar
    Using CATALINA_BASE: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29
    Using CATALINA_HOME: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29
    Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29/temp
    Using JRE_HOME: /usr/java/jdk1.7.0_05
    Using CLASSPATH: /usr/share/apache-tomcat-7.0.29/bin/bootstrap.jar:/usr/share/apache-tomcat-7.0.29/bin/tomcat-juli.jar

Giờ chúng ta xem Log Catalina.out tại /usr/share/apache-tomcat-7.0.29/logs/catalina.out có lỗi gì không.

Mã nguồn [Chọn]
# more /usr/share/apache-tomcat-7.0.29/logs/catalina.out
Như vậy xem như đã xong, duyệt thử trang quản lý của Tomcat.

Register / Login  hoặc Register / Login

Similar topics (5)