Tác giả Chủ đề: Hướng dẫn cài đặt email zimbra 8.7 trên CentOS 7.x  (Đã xem 487 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

CCNACCNP

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 3373
  • Số Lần: +72/-0
Hướng dẫn cài đặt email zimbra 8.7 trên CentOS 7.x
« vào: Tháng Mười Hai 05, 2017, 04:16:03 PM »
Zimbra là một trong những ứng dụng mail mã nguồn mở miễn phí nổi tiếng, là một giải pháp hoàn chỉnh tổng thể để triển khai email server với nhiều tính năng và tiện ích, Zimbra đã được nhiều đơn vị lựa chọn là mã nguồn nền tảng để triển khai hệ thống email doanh nghiệp hoạt động ổn định tin cậy cao.
Dưới đây iNET sẽ hướng dẫn bạn triển khai xây dựng một hệ thống email server theo tên miền phục vụ cho doanh nghiệp nhỏ trên VPS.
1- Cấu hình máy chủ VPS tối thiểu.
 
  • Ram: 2G
  • HDD: 200G
  • IP: 103.57.220.46
  • Domain: kites.com.vn
  • Mail domain: mail.kites.com.vn
2- Cài đặt
Bước 1: Trỏ tên miền về server.

Bước 2: Thực hiện SSH và máy chủ
2.1 - Đổi host name
# vi /etc/hosts

# hostnamectl set-hostname new-hostnname
Sau khi thay đổi cần reboot lại server và kiểm tra lại kết quả khi server đã hoạt động trở lại.
2.2 - Update lại VPS đảm bảo các bản vá được update mới nhất.
[root@mail ~]# yum update -y
2.3 - Tiếp theo, tạo 1 thư mục chứa file cài đặt và  tải bản cài đặt Zimbra về server
Link : Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

Coppy link đường dẫn để tải bản cài đặt
[root@mail ~]# mkdir zimbrainstall
[root@mail ~]# cd zimbrainstall
[root@mail ~]#  wget  Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập
2.4 Giải nén file vừa tải về
[root@mail ~]# tar zxvf zcs-*.tgz
Di  chuyển vào thư mục vừa giải nén
[root@mail ~]# cd zcs-*
Chạy lệnh sau để bắt đầu tiến trình cài đặt
[root@mail ~]# ./install.sh --platform-override
Khi tiến trình cài đặt bắt đầu, bạn sẽ cần phải chấp nhận các thỏa thuận cấp phép bằng cách nhấn Y ở mỗi hộp giấy phép. Khi bạn đến phần 'Select packages to install' bạn chỉ cần nhấn vào ở mỗi tùy chọn mà sẽ chọn các giá trị mặc định.
Operations logged to /tmp/install.log.xD4sSvlE Checking for existing installation...     zimbra-ldap...NOT FOUND     zimbra-logger...NOT FOUND     zimbra-mta...NOT FOUND     zimbra-dnscache...NOT FOUND     zimbra-snmp...NOT FOUND     zimbra-store...NOT FOUND     zimbra-apache...NOT FOUND     zimbra-spell...NOT FOUND     zimbra-convertd...NOT FOUND     zimbra-memcached...NOT FOUND     zimbra-proxy...NOT FOUND     zimbra-archiving...NOT FOUND     zimbra-core...NOT FOUND ---------------------------------------------------------------------- PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE. SYNACOR, INC. ("SYNACOR") WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU IF YOU FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR INSTALLING THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT. License Terms for this Zimbra Collaboration Suite Software: Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập ---------------------------------------------------------------------- Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] y [/b]<<= Checking for installable packages Found zimbra-core Found zimbra-ldap Found zimbra-logger Found zimbra-mta Found zimbra-dnscache Found zimbra-snmp Found zimbra-store Found zimbra-apache Found zimbra-spell Found zimbra-memcached Found zimbra-proxy Use Zimbra's package repository [Y] y <<= Importing Zimbra GPG key Configuring package repository Select the packages to install Install zimbra-ldap [Y] y <<= Install zimbra-logger [Y] y <<= Install zimbra-mta [Y] y <<= Install zimbra-dnscache [Y] y <<= Install zimbra-snmp [Y] y <<= Install zimbra-store [Y] y <<= Install zimbra-apache [Y] y <<= Install zimbra-spell [Y] y <<= Install zimbra-memcached [Y] y <<= Install zimbra-proxy [Y] y <<= Checking required space for zimbra-core Checking space for zimbra-store Checking required packages for zimbra-store zimbra-store package check complete. Installing:     zimbra-core     zimbra-ldap     zimbra-logger     zimbra-mta     zimbra-dnscache     zimbra-snmp     zimbra-store     zimbra-apache     zimbra-spell     zimbra-memcached     zimbra-proxy The system will be modified.  Continue? [N] y <<= Removing /opt/zimbra Removing zimbra crontab entry...done. Cleaning up zimbra init scripts...done. Cleaning up /etc/security/limits.conf...done. Finished removing Zimbra Collaboration Server. Installing packages Local packages  zimbra-core zimbra-ldap zimbra-logger zimbra-mta zimbra-dnscache zimbra-snmp zimbra-store zimbra-apache zimbra-spell zimbra-proxy selected for installation Monitor /tmp/install.log.xD4sSvlE for package installation progress Remote package installation started Installing zimbra-core-components  zimbra-ldap-components zimbra-mta-components zimbra-dnscache-components zimbra-snmp-components zimbra-store-components zimbra-apache-components zimbra-spell-components zimbra-memcached zimbra-proxy-components.... done Local package installation started Installing  zimbra-core zimbra-ldap zimbra-logger zimbra-mta zimbra-dnscache zimbra-snmp zimbra-store zimbra-apache zimbra-spell zimbra-proxy...done Operations logged to /tmp/zmsetup.20160811-181156.log Installing LDAP configuration database...done. Setting defaults... DNS ERROR resolving MX for mail.kites.com.vn It is suggested that the domain name have an MX record configured in DNS Enter domain name? [Yes] kites.com.vn  <<= done. Checking for port conflicts Port conflict detected: 25 (zimbra-mta) Port conflict detected: 25 (zimbra-mta) Port conflicts detected! - Press Enter/Return key to continue  Main menu    1) Common Configuration:                                                      2) zimbra-ldap:                             Enabled                           3) zimbra-logger:                           Enabled                           4) zimbra-mta:                              Enabled                           5) zimbra-dnscache:                         Enabled                           6) zimbra-snmp:                             Enabled                           7) zimbra-store:                            Enabled                                +Create Admin User:                    yes                                    +Admin user to create:                 admin@mail.kites.com.vn        ******* +Admin Password                        UNSET                                  +Anti-virus quarantine user:           virus-quarantine.finuy0pjm2@mail.kites.com.vn         +Enable automated spam training:       yes                                    +Spam training user:                   spam.biwgithay@mail.kites.com.vn         +Non-spam(Ham) training user:          ham.i0z1dltvq@mail.kites.com.vn         +SMTP host:                            mail.kites.com.vn                      +Web server HTTP port:                 8080                                   +Web server HTTPS port:                8443                                   +Web server mode:                      https                                  +IMAP server port:                     7143                                   +IMAP server SSL port:                 7993                                   +POP server port:                      7110                                   +POP server SSL port:                  7995                                   +Use spell check server:               yes                                    +Spell server URL:                     Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập         +Enable version update checks:         TRUE                                   +Enable version update notifications:  TRUE                                   +Version update notification email:    admin@mail.kites.com.vn                +Version update source email:          admin@mail.kites.com.vn                +Install mailstore (service webapp):   yes                                    +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes                               8) zimbra-spell:                            Enabled                           9) zimbra-proxy:                            Enabled                          10) Default Class of Service Configuration:                                    s) Save config to file                                                        x) Expand menu                                                                q) Quit                                     Address unconfigured (**) items  (? - help) 7 <<= Store configuration    1) Status:                                  Enabled                           2) Create Admin User:                       yes                               3) Admin user to create:                    admin@mail.kites.com.vn        ** 4) Admin Password                           UNSET                             5) Anti-virus quarantine user:              virus-quarantine.finuy0pjm2@mail.kites.com.vn    6) Enable automated spam training:          yes                               7) Spam training user:                      spam.biwgithay@mail.kites.com.vn    8) Non-spam(Ham) training user:             ham.i0z1dltvq@mail.kites.com.vn    9) SMTP host:                               mail.kites.com.vn                10) Web server HTTP port:                    8080                             11) Web server HTTPS port:                   8443                             12) Web server mode:                         https                            13) IMAP server port:                        7143                             14) IMAP server SSL port:                    7993                             15) POP server port:                         7110                             16) POP server SSL port:                     7995                             17) Use spell check server:                  yes                              18) Spell server URL:                        Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập   19) Enable version update checks:            TRUE                             20) Enable version update notifications:     TRUE                             21) Version update notification email:       admin@mail.kites.com.vn          22) Version update source email:             admin@mail.kites.com.vn          23) Install mailstore (service webapp):      yes                              24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes                            Select, or 'r' for previous menu [r] 4 <<= Password for admin@mail.kites.com.vn (min 6 characters): [PVFcVwqt7c] abcd@123 <<= Nhập mật khẩu email admin Store configuration    1) Status:                                  Enabled                           2) Create Admin User:                       yes                               3) Admin user to create:                    admin@mail.kites.com.vn           4) Admin Password                           set                               5) Anti-virus quarantine user:              virus-quarantine.finuy0pjm2@mail.kites.com.vn    6) Enable automated spam training:          yes                               7) Spam training user:                      spam.biwgithay@mail.kites.com.vn    8) Non-spam(Ham) training user:             ham.i0z1dltvq@mail.kites.com.vn    9) SMTP host:                               mail.kites.com.vn                10) Web server HTTP port:                    8080                             11) Web server HTTPS port:                   8443                             12) Web server mode:                         https                            13) IMAP server port:                        7143                             14) IMAP server SSL port:                    7993                             15) POP server port:                         7110                             16) POP server SSL port:                     7995                             17) Use spell check server:                  yes                              18) Spell server URL:                        Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập   19) Enable version update checks:            TRUE                             20) Enable version update notifications:     TRUE                             21) Version update notification email:       admin@mail.kites.com.vn          22) Version update source email:             admin@mail.kites.com.vn          23) Install mailstore (service webapp):      yes                              24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes                            Select, or 'r' for previous menu [r] r <<= Main menu    1) Common Configuration:                                                      2) zimbra-ldap:                             Enabled                           3) zimbra-logger:                           Enabled                           4) zimbra-mta:                              Enabled                           5) zimbra-dnscache:                         Enabled                           6) zimbra-snmp:                             Enabled                           7) zimbra-store:                            Enabled                           8) zimbra-spell:                            Enabled                           9) zimbra-proxy:                            Enabled                          10) Default Class of Service Configuration:                                    s) Save config to file                                                        x) Expand menu                                                                q) Quit                                     *** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a <<= Save configuration data to a file? [Yes] yes <<= Save config in file: [/opt/zimbra/config.23729] yes <<= Saving config in yes...done. The system will be modified - continue? [No] yes <<= Operations logged to /tmp/zmsetup.20160811-181156.log Setting local config values...done. Initializing core config...Setting up CA...done. Deploying CA to /opt/zimbra/conf/ca ...done. Creating SSL zimbra-store certificate...done. Creating new zimbra-ldap SSL certificate...done. Creating new zimbra-mta SSL certificate...done. Creating new zimbra-proxy SSL certificate...done. Installing mailboxd SSL certificates...done. Installing MTA SSL certificates...done. Installing LDAP SSL certificate...done. Installing Proxy SSL certificate...done. Initializing ldap...done. Setting replication password...done. Setting Postfix password...done. Setting amavis password...done. Setting nginx password...done. Setting BES searcher password...done. Creating server entry for mail.kites.com.vn...done. Setting Zimbra IP Mode...done. Saving CA in ldap...done. Saving SSL Certificate in ldap...done. Setting spell check URL...done. Setting service ports on mail.kites.com.vn...done. Setting zimbraFeatureTasksEnabled=TRUE...done. Setting zimbraFeatureBriefcasesEnabled=TRUE...done. Checking current setting of zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets Querying LDAP for other mailstores Searching LDAP for reverseProxyLookupTargets...done. Adding mail.kites.com.vn to zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets Setting Master DNS IP address(es)...done. Setting DNS cache tcp lookup preference...done. Setting DNS cache udp lookup preference...done. Setting DNS tcp upstream preference...done. Setting TimeZone Preference...done. Initializing mta config...done. Setting services on mail.kites.com.vn...done. Adding mail.kites.com.vn to zimbraMailHostPool in default COS...done. Creating domain mail.kites.com.vn...done. Setting default domain name...done. Creating domain mail.kites.com.vn...already exists. Creating admin account admin@mail.kites.com.vn...done. Creating root alias...done. Creating postmaster alias...done. Creating user spam.biwgithay@mail.kites.com.vn...done. Creating user ham.i0z1dltvq@mail.kites.com.vn...done. Creating user virus-quarantine.finuy0pjm2@mail.kites.com.vn...done. Setting spam training and Anti-virus quarantine accounts...done. Initializing store sql database...done. Setting zimbraSmtpHostname for mail.kites.com.vn...done. Configuring SNMP...done. Setting up syslog.conf...done. Starting servers...done. Installing common zimlets...         com_zimbra_mailarchive...done.         com_zimbra_phone...done.         com_zimbra_ymemoticons...done.         com_zimbra_cert_manager...done.         com_zimbra_attachcontacts...done.         com_zimbra_webex...done.         com_zimbra_email...done.         com_zimbra_viewmail...done.         com_zimbra_bulkprovision...done.         com_zimbra_proxy_config...done.         com_zimbra_date...done.         com_zimbra_attachmail...done.         com_zimbra_srchhighlighter...done.         com_zimbra_clientuploader...done.         com_zimbra_adminversioncheck...done.         com_zimbra_url...done.         com_zimbra_tooltip...done. Finished installing common zimlets. Restarting mailboxd...done. Creating galsync account for default domain...done. You have the option of notifying Zimbra of your installation. This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server. The only information that will be transmitted is:         The VERSION of zcs installed (8.7.0_GA_1659_RHEL7_64)         The ADMIN EMAIL ADDRESS created (admin@mail.kites.com.vn) Notify Zimbra of your installation? [Yes] yes <<=[/b] Notifying Zimbra of installation via Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập Notification complete Setting up zimbra crontab...done. Moving /tmp/zmsetup.20160811-181156.log to /opt/zimbra/log Configuration complete - press return to exit Enter <<=
Như vậy là hoàn thành bước cài đặt cơ bản cho email zimbra trên server.
Bước 3: Cấu hình mở port trên firewall
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=161/udp [root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=25/tcp [root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=2220/tcp [root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp [root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=110/tcp [root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=143/tcp [root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=389/tcp [root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp [root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=587/tcp [root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=465/tcp [root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=993/tcp [root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=995/tcp [root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=7071/tcp [root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=7780/tcp
Muôn xem ý nghĩa của các port các bạn có thể truy cập : Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập
Khởi động lại Firewall để có hiệu lực.
[root@mail ~]# firewall-cmd --reload
Bước 4: Tắt một số service send mail mặc định trên hệ thống
 
[root@mail ~]# systemctl stop postfix.service [root@mail ~]# systemctl disable postfix.service
Bước 5: Truy nhập webmail trang quản trị theo đường dẫn theo dạng Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập.tên-miền-của-bạn:7071
Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập


Đăng nhập bằng tài khoản admin; và mật khẩu đã tạo ở bước trệ

Như vậy là bạn đã cài đặt thành công email zimbra 8.7 trên hệ điều hành CentOS 7.
Để sử dụng email zimbra bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn Để xem được liên kết hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập
Chúc bạn thực hiện thành công !


 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1135 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 25, 2014, 10:36:14 AM
gửi bởi CCNACCNP
0 Trả lời
897 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 21, 2015, 05:52:13 PM
gửi bởi CCNACCNP
2 Trả lời
735 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 12, 2018, 12:10:58 PM
gửi bởi khoahocdoisong80
0 Trả lời
72 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 15, 2018, 02:31:51 PM
gửi bởi mayina32018
1 Trả lời
616 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 27, 2018, 05:29:21 PM
gửi bởi Admin