Ubuntu

Chủ đề

(1/1)

[1] Hướng dẫn cấu hình tường lửa trên Ubuntu

[2] Hướng dẫn cài đặt Zpanel trên Ubuntu 12.10

[3] Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04

[4] Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04

[5] Hướng dẫn cài đặt vsftpd trên Ubuntu 12.04

[6] Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên Ubuntu

[7] Cách để thay đổi mật khẩu khi bạn quên mật khẩu truy cập Ubuntu 14.04 Server

[8] Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh trong Ubuntu Server

Mục chính

[0] Ra mục ngoài

[ Phiên bản đầy đủ ]