Amazon Web Services (AWS EC2)

Chủ đề

(1/1)

[1] Hướng dẫn tạo AMI (Amazon Machine Image)

[2] Cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux

[3] Hướng dẫn tạo tài khoản AWS (Amazon Webservices)

[4] Sao lưu dữ liệu đến Amazon Cloud Drive với 5GB miễn phí

[5] Hướng dẫn tạo VPS sử dụng Miễn phí 1 năm tại Amazon Web Services (AWS EC2)

Mục chính

[0] Ra mục ngoài

[ Phiên bản đầy đủ ]